Hvordan ble logen til:

Torsdag  21.november 2002 ble bror Bjørnar Olsen  bedt av Loge 68 Landegos kollegium om å starte knoppskyting av logen. Loge 68 Landego hadde på denne tid passert 140 medlemmer. Bror Bjørnar Olsen ønsket sterkt at også bror Tor- Arne Hansen skulle bli en del av den nye knoppskytingen. Etter at han også var blitt spurt av kollegiumet, var det hele i gang.

Mandag  25. november 2002 stilte disse to brødrene hjemme hos bror Distrikt Stor Sire Edvard Odd Dølvik, og leverte søknad med 10 brødre med Den Høye Sannhets grad, om å få stifte Bodø Broderforening.

Disse 10 brødrene var : Bjørnar Olsen, Tor- Arne Hansen, Ståle Jensen, Nils Steinar Nilsen, Ronald Pettersen, Morten Pedersen, Tord Pedersen, Terje Hansen, Geir Pedersen og Robert Wilhelmsen.

 

Stiftelsesmøte av Bodø Broderforening ble avholdt 1.desember 2002. Da hadde det kommet syv nye brødre fra vår moderloge, disse var : brødrene Stein- Erik Jøllanger,

Jan Braastad, Johnny Andersen, Kjell Karlsen, Arnoll Åseng, Sture Jensvoll og

Per- Arne Pedersen.

Til styret i  Bodø Broderforeningen ble følgende brødre valgt :

Formann Bjørnar Olsen, Viseformann  Tor- Arne Hansen, sekretær Ronald Pettersen, kasserer Ståle Jensen og arkivar Nils Steinar Nilsen.

 

Det ble samtidig besluttet at styret skulle være den nye loges Chartermedlemmer.

 

I påvente at huset skulle bli ferdig utbygd ville ikke den nye logen være klar for høsten 2005. Det var et ønske om ca. 20 flere brødre fra  moderlogen tok overgang. Dette ble forsøkt gjennomført ved at 15 passive medlemmer ble tilskrevet, og at resten av brødrene ble  noe seinere tilskrevet med spørsmål om å ta overgang. Det som var viktig i denne prosessen var 100 % åpenhet om alle forhold rundt denne delingen. Dette ble gjennomført ved at Broderforeningen rapporterte på hvert møte i moderlogen om foreningens arbeide, og at det ble gitt anledning  til å stille spørsmål i åpen loge vedr. foreningen og annet brødrene måtte ha på hjertet.

På moderlogens  møte  den 5. desember 2002, ble de to første søknader referert fra nye brødre til Broderforeningen. De søkende var Oddbjørn Olsen og Knut-Inge Didriksen. 

 

Søndag den 2.februar 2003, ble Bodø Broderforening Instituert sammen med Hundholmen Broderforening. Et historisk øyeblikk, da to broderforeninger så dagens lys samtidig, og ble Instituert av  Stor Sire Harald Thoen.

118 brødre fra samtlige loger i Bodø, Saltdal og Glomfjord var tilstede i logesalen, og fikk oppleve en stilfull seremoni, som ble avsluttet med et taffel og ettermøte med vel 90 brødre til stede.

Foruten Stor Sire, så holdt Distrikts Stor Sire Edv. O. Dølvik, OM Jarl Kolberg, formennene Bjørnar Olsen (Bodø) og Kjell Kristoffersen(Hundholmen) flotte taler til beste for Ordenen og logelivet i Bodø.

Bror Stor Sire overrakte begge Broderforeningene en pengegave fra Storlogen, og bror Stor Sire fikk en personlig gave fra Broderforeningene.

 

Viseformann Tor- Arne Hansen takket for maten. Taffelet ble flott ledet av visevert Eks OM Pål Bjerke fra 68 Landego.

 

Bror kasserer Ståle Jensen var forhindret fra å delta, da han var på reise i utlandet.

 

Den 3.april var det en gledens dag i Broderforeningen. Da ble foreningens to første nye medlemmer innviet i  moderlogen.

 

Den 4.september 2003 ble brødrene Bjørnar Olsen og Tor-Arne Hansen Instituert i moderlogen som Undermester og Skattmester.

 

Broderforeningen arbeidet videre med å få på plass vår nye Eks. OM.

Den 20. november 2003, ble det under til beste for logen kunngjort at Eks. OM Tor Bernhoft ønsket å ta del i broderforeningens arbeide mot egen loge, og ville stille som den nye logens Eks OM. Når så  Eks OM Magne Pettersen, informerte logen om at han også fulgte Bror Tor, da var mye av dette vanskelige arbeidet gjort.

 

På broderforeningens møte 1. april 2004,ble følgende forslag til logens framtidige navn forelagt brødrene. Navneforslagene var kommet inn fra 3 av medlemmene, og disse var : Børvasstind, Nyholmen, Skansen, Reinsletta, Sandhornet og Steigtind.

 

Navnet avgjøres på broderforeningens møte til høsten.

 

På samme møte ble det vedtatt at den nye logen søker om å bli Institueert 10. september 2005.

Det ble av den grunn nedsatt en komite’ som skulle ha hovedansvaret for gjennomføringen. Disse var brødrene: Bjørnar Olsen, Tor-Arne Hansen, Per-Arnt Angelsen og Stein Erik Jøllanger.

 

I løpet av forsommeren kom det henvendelse fra Storlogen via Distriktsrådet om  vi kunne endre dato for Instituering til 28.mai 2005. Hovedgrunnen var at Leir 13 Nordland skulle deles, og den nye leiren skulle Institueres 27. mai 2005. På styremøte den 11. juni 2004 ble det enstemmig besluttet at vi skulle Institueres på Storlogens ønsket dato i mai.

 

Foreningens første møte etter ferien var torsdag 30. september 2004, og dette møtet var med ettermøte. Til stede var 29 brødre av totalt 42 medlemmer, og 10 besøkende.

På dette møtet skulle også den nye logens navn stemmes over.

Det endte med at Børvasstind fikk 15 stemmer og  Nyholmen fikk 14. Det betyr at navnet på den nye logen blir BØRVASSTIND.

Ettermøtet ble ledet av Viseformann Tor-Arne Hansen, og det ble servert et nydelig koldtbord med et sterkt innslag av laks i mange varianter.

1. oktober gikk søknaden til Storlogen om navn, etter først å ha blitt sendt Distrikt Stor Sire Edvard O. Dølvik for påtegning.

 

I løpet av sommeren ble samtlige Embedsmanns regaliene innkjøpt umontert fra Storlogen. Oppdraget med montering ble satt bort til konen til en i moderlogen. Dette viste seg i etterkant hadde gitt en besparelse på vel 10.000 kr.

 

Logen fikk nummer 149, og ble da Loge  nr. 149 Børvasstind.

 

På foreningens siste møte den 7.april 2005, ble logens første kollegie valgt.

 

Resultatet ble :

Storrepresentant:         Magne Pettersen

Overmester  :                Bjørnar Olsen

Undermester :               Tor-Arne Hansen

Sekretær:                      Tore Schjem

Skattmester :                 Egil Alfredsen

Kasserer :                       Ståle Jensen

 

Eks OM Tor Berhoft vil være loge nr. 149 Børvasstinds, første fungerende Eks OM.

 

  

 

 

Litt om navnet Børvasstind:

 

Navnet beskriver 2 rekker spisse tinder 1180 m. over havet på Saltenfjordens sørside i Bodø Kommune.

Børvasstindene er en felles benevnelse på  en tindrekke, hvor den vestlige fjellrekken kalles Falkflogtindene og den østlige fjellrekken kalles Åselitindene. Verdens sterkeste malstrøm, Saltstraumen, har Børvasstindene som en naturlig ramme. Disse tindene kan ses fra Bodø by.

 

                INSTITUERING AV LOGE 149 BØRVASSTIND

I den første protokollen for Loge 149 Børvasstind, ser vi at Logen ble Instituert lørdag den 28. mai 2005. Den høytidelige handling tok til kl. 1600.
Stor Sire med sine Stor Embedsmenn ankom torsdag, hvor tre deltok på moderlogens møte, og tildelte tre brødre Veteranjuvel for 25 års medlemskap. De øvrige reiste til Glomfjord, og deltok på møte der.
Fredag var det Instituering av Leir nr. 24 Salten, og på lørdag formiddag deltok alle fra Storlogen, samt DSS på lunsj på Odd Fellow Huset, hvor også påtroppende kollegie og Chartermedlemmer deltok.
Fra Den Uavhengige Norske Storloge deltok følgende på Institueringen: Stor Sire Harald Thoen, Dep. Stor Sire Arne Grasdal, Stor Sekretær Morten Buan, Stor Skattmester Per Arne Vidnes og Stor Arkivar Sverre Hjetland. Fra eget distrikt deltok Distrikt Stor Sire Edvard O. Dølvik og Storrepresentant Pål Erik Bjerke fra moderlogen fungerte som Stor Vakt.
I tillegg til en lang rekke med Embedsmenn og brødre fra Distrikt 13, deltok også bror Geir- Jostein Hansen fra Ytre Namdal Broderforening.
Under Stor Sires ledelse ble Logens fribrev levert Chartermedlemmene: Bjørnar Olsen, Tor-Arne Hansen, Ronald Pettersen, Ståle Jensen og Nils Steinar Nilsen.
Etter dette ble så logen Instituert av bror Stor Sire, som nr. 149 i rekken av loger under Den Uavhengige Norske Storloge, med navnet Børvasstind og erklærte denne loges første møte for lovlig åpnet.
Etter denne høytidelig handling overtok Bror Dep. Stor Sire Arne Grasdal forsettet, og følgende embetsmenn ble så Installert: Fung Eks OM Tor Bernhoft, OM Bjørnar Olsen, UM Tor-Arne Hansen, Sekretær Tore Schjem, Skattmester Egil Alfredsen, Kasserer Ståle Jensen og Storrepresentant Magne Pettersen.
Etter at OM hadde overtatt forsettet ble så samtlige utnevnte embedsmenn innsatt, unntatt CM Venstre Assistent og Organist.
Ordenskoret deltok med vakker sang, og de fremførte Stjernesangen av Jean Sibelius og avsluttet det hele med Venskap av Joseph Haydn.
Som avslutning på den høytidelige og minnerike handling under det beste for vår nye loge. Den første av en lang rekke gratulanter var Stor Sire. Han overrakte en sjekk fra Den Uavhengige Norske Storloge på kr. 20.000,- kr. Hovedpatriark Olav Martin Jentoft overrakte gave fra leir nr 13 Nordland og Leir nr. 24 Salten på kr.5000,- Fra moderlogen ved OM Tore Røsøy fikk den nye logen 461 aksjer i Odd Fellow Huset, samt en sjekk pålydende kr. 58.000,-. OM Ole Julius Støver overrakte en fellesgave fra Logene 81 Morild, 106 Bodin, 123 Stella Nova, 147 Elias Blix, 126 Saltdal og 144 Marmor på kr. 3.000,-. Fra Loge 78 Svartisen og Glomfjord Deputasjons Leir fikk logen kr. 1000,- + en vimpel med Loge 78 Svartisens segl. Fung. Kasserer Geir- Jostein Hansen fra Ytre Namdal Broderforening overrakte en sjekk på kr. 200,-, samt en takk og hilsning fra foreningen for hjelp og støtte i deres arbeide.
Bror Borge Wilhelmsen fra moderlogen, gav logen en bibel, som har høy antikvarisk verdi. Fung. Eks. OM Tor Bernhoft gav logens alterduk, og bror Knut Jeremiassen gav 25 bordflagg med logens segl på.
En beveget OM avduket logens egen CM stav, som var gitt av avdøde søster Karly Henriksen og bror Paul Henriksen. Giveren kunne dessverre ikke være tilstede grunnet sykdom. Verdien på gaven var kr. 10.000,-. Staven ble deretter overrakt bror CM på en høytidelig måte.
Logen ble deretter lukket på ritualmessig måte.

Den etterfølgende festlige del ble feiret med ektefeller, Storlogens representanter og øvrige gjester på Folkets hus. Det kulturelle innslag var ved tenoren Kristian Johansen. Som avsluttet sitt innslag med Barndomsminner fra Nordland. Det ble servert Skalldyrsalat med toast melba til forrett. Drikke til forretten var hvitvin Cuvee Christer Berens Trebbiano.
Som hovedrett ble det servert Urtemarinert lammesteik, fløtepoteter og grønnsaker.
Til hovedretten ble det servert rødvin, som var en Chateau Lamargue 2001. Det hele ble avsluttet med skikkelig hjemmelaget karamellpudding.
Serveringen ble gjennomført av 9 brødre fra Loge 81 Morild, med bror Per Frantzen som ”hovmester”.
Det ble holdt en rekke taler av de frammøtte gjester, og telegramhilsning fra H. K. H Kronprinsregenten Håkon, som vikarierte i H.M Kongens sykefravær.
Det ble også overrakt gave fra samtlige rebekkaloger i distriktet på kr. 2000,-
Loge 149 Børvasstind fikk til slutt et Overmesterkjede i sølv og emalje, laget og gitt av Gullsmedmester og bror Ole Petter Rasch-Olsen, Opro A/S, samt den nye loges første OM Bjørnar Olsen og UM Tor-Arne Hansen. Kjedet har en verdi på Kr. 25.000,-
Taffelet ble ledet av Storrepr Pål Bjerke fra loge nr. 68 Landego.
Det ble danset ut i de små timer til toner fra Stein Olsen.

Loge nr. 149 Børvasstind har selvfølgelig overtatt de gaver som er gitt
Bodø Broderforening tidligere.

Bodø 28. mai 2005.

Tore Schjem
Sekr