Starten på Loge Gyldenborg var et brev den, 14.september 1988 til Loge 67 Castrum med forslag til deling av logen og opprettelse av en ny loge i Kongsvinger.
 
I hovedsak var argumentene i skrivet følgende:
 
1. Logen har de siste årene hatt jevn tilgang av nye medlemmer. Dette har imidlertid ikke resultert i vesentlig større frammøte på våre møter.

2. Når logen blir større, kan enkelte medlemmer ha følelsen av å falle utenfor den samhørighet og fellesskapsfølelsen som vil være viktig for å trives på møter og ettermøter.

3. Med stor medlemsmasse vil det også være vanskelig å engasjere alle aktivt i logearbeidet. De som ikke blir engasjert, vil da lett forsvinne fra møtene.

4. Med en medlemsmasse som det etter hvert er blitt i vår loge er det ikke så lett som i en mindre loge å holde oversikten og få trukket medlemmene som blir borte inn igjen.

5. Ved at det er to loger skal man heller ikke se bort fra at et visst konkurranseforhold og samarbeidsforhold vi gjøre seg gjeldende mellom logene. Dette kan virke positivt på logearbeidet, både hva aktiviteter og engasjement angår, samt verving og tilgang på nye medlemmer.

Forslaget ble tatt opp i Loge Castrum i utvidet embedskollegiemøte den, 19. oktober samme år. Den store entusiasmen var ikke til stede.

Det ble likevel som et resultat av møter nedsatt en komite bestående av 3medlemmer fra logen og med tiltredelse av DDSS.

Den 8. februar 1989 ble brødrene i logen orientert om foreliggende forslag.

Eks. OM JanPedro Holm stilte seg straks i spissen for opprettelse av en ny loge. Han nedla i denne forbindelse et imponerende arbeid.

Etter diverse møter ble det den, 28. oktober 1989 sendt en søknad om tillatelse til å danne en Odd Fellow Broderforening i Kongsvinger. Brevet ble undertegnet av Jan Pedro Holm som også ble foreningens formann. Videre en erklæring fra brødrene Kjell Joramo, Terje Petter With, Einar Bråthen, Per Tor Svestad, Kjell Arne Bukaasen, Arne Optjernsberget, Kåre Hansen, Per Sigmund Nordli. Arne Børre Børresen som støttet søknaden.

I hyggelig brev fra Den Uavhengige Norske Storloge Av Odd Fellow ble søknaden godkjent den, 12. desember 1989.
Første møte i Broderforeningen ble avholdt den, 12. desember 1990 kl 1900. Det var stor entusiasme møtet.

Stiftelsesdagen var den, 15. februar 1990.

Det ble en meget travel tid framover. Nye brødre ble tatt opp i Loge 67 Castrum. De skulle senere være med i den nye logen. Tallet vokste raskt til ca. 30 og den 13. november 1990 ble søknaden om opprettelse av loge 122 Gyldenborg sendt til Den Uavhengige Norske Storloge av Odd Fellow ordenen.
 
Godkjennelsen ble gitt den, 3. desember 1990 og Loge 122 Gyldenborg ble instituert den, 26.april 1991. En ny loge hadde sett dagens lys.