Generelt

Samfunnet ser annerledes ut i dag enn hva det gjorde for 100 år siden, da Odd Fellow Ordenen kom til Norge. Imidlertid er det et fortsatt sterkt behov for humanitær hjelp fra frivillige organisasjoner. Det offentlige vil neppe klare å dekke alle behov. 

Odd Fellow Ordenen søker å fremme nestekjærlighetens idealer, og derved bidra til toleranse og forståelse mellom menneskene. 

Det utadrettede humanitære arbeid er derfor et viktig bidrag til å nå de mål som pålegges gjennom Odd Fellow Ordenens budord. 


Lokalt sosialt og humanitært arbeid

Alle Odd Fellow loger og Rebekkaloger har bestemmelser om sosialt utadrettet arbeid, som skal drives på lokal basis. Midlene til dette skaffes til veie ved en andel av kontingenten fra hvert medlem, frivillige gaver, spesielle utlodninger og lignende. 

I logene er det også som regel en egen nevnd, Sosialnevnden, som har ansvaret for alt sosialt og humanitært utadrettet arbeid. 

Arbeid på landsbasis

Med jevne mellomrom arrangeres såkalte landsssaker, hvor alle landets loger går sammen om en felles oppgave. Gjennom årenes løp har det vært skaffet tilveie betydelige beløp, som kommer forskjellige humanitære formål til gode. 

Av senere Landssaker kan vi nevne: 

Finansiering og levering av to redningskryssere, Odd Fellow og Odd Fellow 2, og senere vedlikehold av disse.
 I 2019 fikk Redningsselskapet nok en båt fra oss, Odd Fellow III.

Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelig Forskningsfond, Odd Fellows Forskningsfond for Multipel Sklerose-sykdommen samt Asta og Mikael Aksdals Fond for Medisinsk-Vitenskapelig forskning deler ut flere hundre tusen kroner årlig i stipendier til forskning.

Det største løftet så langt er imidlertid finansieringen av Odd Fellow barnebyen i El Salvador. Denne barnebyen er en av mange barnebyer som drives av organisasjonen SOS-Barnebyer.

Det kan i tillegg nevnes at Storlogens Humanitære Fond årlig deler ut midler til landsdekkende humanitære tiltak.