Om logen

 

Høsten 1990 ble Tor H. Bang kontaktet av brødrene Trygve Nielssen, Einar Nilsen og Harald Utvåg. De fremsatte et sterkt ønske fra flere brødre i loge 68 Landego om å danne en ny loge.  Det var ønskelig at Tor H. Bang skulle være med og danne en broderforening med tanke på å stifte en ny Odd Fellow loge i Bodø.  Og det ble bestemt å sette i gang med dette arbeidet.

 

Storrrepresentant i Landego, Hans Fagge, skulle delta på loge 121 Yggdrasils instituering Mo i Rana.  Der skulle Distrikts Stor Sire Werner Hestdahl og Stor Sire være tilstede.

 

Storrepr. Hans Fagge fikk i oppdrag å legge frem ønsket om å danne en broderforening med sikte på en ny Odd Fellow loge i Bodø for Stor Sire og diskutere dette.  Argumentene som ble brukt var kontaktproblemer på grunn av størrelsen på Landego ble det for liten kontakt mellom brødrene og tendenser til klikkdanneleser.   

 

Med Landegos størrelse på 150 brødre, mente Stor Sire at en knoppskyting var en naturlig følge dette.

 

Da ønsket fikk en så positiv mottagelse, lå veien til en dannelse av ny loge åpen.  Det ble avholdt informasjonsmøte den 22. november 1990, der 22 brødre fra Landego møtte.  Det ble bestem et nytt informasjonsmøte den 29. november hvor man skulle foreta valg samt skrive søknad om dannelse av en broderforening.

 

29. november møtte 37 brødre fra Landego og 1 bror fra Morild. Søknaden ble underskrevet av 27 brødre, og dagen etter ble den sendt til Storlogen via DDS Werner Hestdahl.

 

Den 5. desember kom det et positivt svar, og dette ble referert i Landego på møte iden 6. desember.

 

Den 10. desember ble et nytt møte avviklet, og følgende styre ble valgt:

 

Formann Tor H. Bang, Nestformann Andreas Kristoffersen, Sekretær Jarle Per Sørensen, Kasserer Sigurd Pedersen og Arkivar Einar Nilsen.

 

Invitasjonsbrev med innbydelse til instituering av ny broderforening den 27.12.1990 ble sendt ut.

 

Det møtte 37 brødre på møtet. Storrepresentant Hans Fagge orienterte om foranledningen til dannelsen og om sitt møte med Stor Sire Johan Krohn på Mo i Rana.

 

Broderforeningen fikk navnet Bodø Broderforening.

 

De viktigste oppgavene til broderforeningen var å få oversikt orden på logens økonomi, bestemme navn på logen, bestemme logeemblem, velge embedsmenn for den nye logen, for så å bestemme installasjon og forberede, Store og viktige oppgaver.

 

Arbeidet med å få instituert den nye logen startet umiddelbart. Navn ble bestemt etter en navnekonkurranse: Stella Nova ble valgt med stort flertall. Søknad om institueringsdato fikk som resultat 21. september 1991.

 

Logeemblem ble også tegnet. En datamanipulert stjerne.

 

Eks. OM Oddmund Antonsen stilte møtelokale til disposisjon i sitt forretningsbygg i Nordstrandveien.

 

Det var til stor hjelp for en slunken kassabeholdning. Det må også nevnes at bror Trygve Nielsen og frue stilte med snitter og kaffe på alle møtene frem til institueringen. Helt uten kostnader.

 

Når det gjaldt økonomi innledet samtaler med Landego om overføring av midler: kontingenter, aksjer.

 

I løpet av våren ble det tatt opp en rekke brødre i broderforeningen.

 

STELLA NOVAS INSTITUERING

 

På institueringen av Stella Nova den 21.09.91 var 48 brødre tilstede, derav 15 gjester med Stor Sire Johan Krohn i spissen.

 

Chartermedlemmer var brødrene Einar Nilsen, Trygve Nielssen, Sigurd Pedersen, Andreas Kristoffersen og Tor Halseth Bang.

 

Som logens Storrepr. ble bror Hans Fagge instituert og som Eks.OM. bror Erling Sveia.

 

Embedskollegiet  besto av: Overmester Tor H. Bang, Undermester Andreas Kristoffersen, Sekretær Harald Woje, Kasserer Thor Denstad og Skattmester Sigurd Pedersen.

 

Logen fikk gaver og hilsninger fra Logene i Distrikt 13.

 

Etter møte ble det holdt bankett på hotell Diplomat.  Brødre og gjester med ledsagere deltok.  Banketten ble ledet av Storrepr. Hans Fagge.

 

Så begynte hverdagen for Stella Nova.