Handlingsplan - 2021 / 2023

SITUASJON PR. SEPTEMBER 2021

På grunn av korona-pandemien har det siste 1 ½ år har vært en stor utfordring for Leiren. Ordensarbeidet har vært mer eller mindre nedstengt, og Leiren har kun maktet å gjennomfør 6 møter i 2020 mot normalt 8 – 9.  Ingen leirslagninger ble gjennomført i første 6 måneder 2021.  Første møte i 2021 var 23. august etterfulgt av Embedsmannsinstallasjon 14. september.

«Unntakstilstanden» ble opphevet lørdag 25. september. og vi regner med at Leiren nå er tilbake til det normale.

De negative endringene, som er beskrevet nedenfor, skyldes delvis korona-pandemien.

Ved utgangen av 2020 hadde leiren 295 medlemmer og fremmøtet i 2020 var 23,8% (mot 29% i 2019).  Hittil i 2021 er fremmøtet 21,7%, mens antall medlemmer er redusert til 279 (sep. 2021).   Nedgangen skyldes naturlig avgang samt utmelding av ikke-betalende medlemmer. Det er heller ikke tatt opp nye patriarker i denne perioden.

55,3% av medlemmene I Odd Fellow Ordensenheter i Distrikt 2 er også medlemmer i Leiren.  Gjennomsnitts alder pr. 22.09.21 er 70,74 år – gjennomsnittlig medlemstid i ordenen er 24,21 år.

Leiren har siden 2009 gjennomført Storlogens utviklingsprogram for leire, og i tråd med Storlogens kunnskapsløft har leiren siden 2011 gjennomført og tilpasset alle leirslagninger med den nye regien.

Målsetting

Leiren skal:

 1. arbeide i henhold til den «til enhver tid gjeldende» Lov for Leire.
 2. være den Odd Fellow Ordensenhet i distrikt 2 hvor flest mulig engasjerte Ordensbrødre får videreført sin utvikling basert på Ordenens etiske budskap, utvide sitt samfunnsansvar og hente impulser og ideer for et økt engasjement i sine respektive loger og dermed for Ordenen.
 3. til enhver tid bestrebe seg på å videreføre den høye kvaliteten på møtene, både når det gjelder embedsmennene og aktørene i spillene, og derigjennom øke fremmøteprosenten og redusere antallet patriarker som ikke deltar på ettermøtene. Andelen av patriarker med DKP bør være opptil 70 % av de fremmøtte inklusive leirens embedsmenn.
   
 4. gjennom de valgte embedsmenn søke å holde kontakt med tilsvarende embedsmenn i andre leire for å utveksle erfaringer. Også ved behov å benytte Stor Marsjall/andre Stor embedsmenn for å avklare rituelle spørsmål. Erfaringene og avklaringene deles med øvrige kollegium
 5. skal ha en erfaren instruktør som skal utnevnes av Leirens HP, fortrinnsvis blant Leirens Eks. HP’er eller eventuelt benytte DSS hvor han har anledning.
 6. I tilfeller hvor yngre patriarker ikke kan delta i Gradspasseringer, ha egne samlinger som holdes parallelt (samtidig) med hovedmøtet, og hvor det gis alternativ undervisning og utdypning, jfr. Kunnskapsløftet. Dette arbeidet ledes av Leirens Nemnd for Styrkelse og Ekspansjon v/Storrepresentant

Tiltak

Leiren skal:

 1. fortsette å markere sin eksistens i logene ved at en valgt embedsmann er til stede i logene når en patriark får seg tildelt Veteranjuvel og også fortsette besøk i logene for overrekkelse av «Leirens Hilsen til den nye bror av DHS grad» samtidig som det gis informasjon om Leiren, dens formål, og om hvilke krav som stilles til den enkelte bror for å kunne bli kallet til leiren.

i tillegg oppfordre logenes Storrepresentanter til å bidra med «markedsføring» av leiren i sine respektive loger.

utarbeide en presentasjon av Leiren, som skal brukes / framføres i logene i Distrikt 2.  Dette for å skape en større forståelse for Leirens arbeide og derigjennom å skape et sterkere ønske hos den enkelte bror om å bli kallet til Leiren.

oppfordre de enkelte logenes OM/UM til å minne brødrene om neste Leirslagning.

 1. fortsatt gjøre nytte av Storlogens utarbeidede utviklingsprogram for alle leirgrader, samt foredraget «et Ørkenliv» i forkant av opptagelse.  Utviklingsprogrammet gjennomføres før patriarkene kan erverve neste leirgrad. «Nemnd for leirens Styrkelse og Ekspansjon» gjennomfører programmet og nemndens medlemmer deltar på samlingene.
 2. invitere DSS til å gjennomføre instruksjon minst en gang i hver embedsperiode.
 3. gjennomføre temaaftener, gjerne med besøk fra Storlogen, med aktuelle foredrag hvor det søkes å utdype Ordenens etiske budskap minst en gang i året.  Nemnd for leirens Styrkelse og Ekspansjon kommer med innspill som skal godkjennes av HP.  Foredragene gjennomføres fortrinnsvis i leiren og kan eventuelt følges opp med en debatt. Det skal arbeides for at DSS / Storrepresentant / HP jevnlig fremfører innlegg om emner som kan heve patriarkenes kunnskap om leiren og leirgradene.  Alle leirslagninger skal ha et undervisende innhold. Til dette formålet kan en bl.a. benytte «Samtalen rundt leirbålet».
 4. gjennomføre seminarer med fordypning i de tre leirgradene.  Første seminaret ble gjennomført 1. februar 2020 med besøk av 6 Patriarker fra leir 3 Patria, Bergen.  Det andre seminaret ble gjennomført i Bergen 1.-2. oktober 2021 hos leir 3 Patria, Bergen. Det planlegges et tredje seminar i Stavanger, høsten 2022 (DKP Graden)
 5. etter en meget vellykket gjennomføring av markering av Ordenens 200 års jubileum i april 2019, hvor ca. 300 ordensmedlemmer deltok, arbeide videre med mulig gjennomføring av et lignende arrangement i april 2020.  Foreløpig arbeidstittel OF 201.  På grunn av korona-pandemien ble dette ikke gjennomført, men ligger inne i Distriktsrådets planer.
 6. tilstrebe videreutvikling av regien på leirslagningene som er anbefalt av Storlogen - og som er en del av kunnskapsløftet.
 7. bestrebe seg på å besøke og opprette gode relasjoner til andre leirer i Norge samt etablere og utvide vennskapsforhold til andre leire i Skandinavia bl.a. ved å besøke andre leirer.
 8. utarbeide en aksjonsplan med utgangspunkt i denne handlingsplanen.  Dette utføres av Nemnd for leirens Styrkelse og Ekspansjon

Denne handlingsplan med tilhørende aksjonsplan skal være en fast post på alle embedsmannsmøter i Leiren.

HP har ansvaret for at tiltakene blir gjennomført.

Handlingsplanen skal revideres for hver embedsperiode - første gang høst 2023.  Ansvarlig for utarbeidelsen er Nemnd for leirens Styrkelse og Ekspansjon

Stavanger, 20. oktober 2021

 Tor Thingbø / Storrepresentant                           Kurt I. Gjerde / Sekretær