Handlingsplan - 2019 / 2021

Situasjonsbeskrivelse

Leiren hadde 305 medlemmer ved utgangen av 2018 og fremmøtet var 28,7 % (mot 31% i 2017).  Hittil i 2019 er fremmøtet 29,8%, mens antall medlemmer er redusert til 301.  Nedgangen skyldes naturlig avgang samt «avskrivning» av ikke betalende / ikke møtende Odd Fellow brødre.

Av medlemmene I Odd Fellow Ordensenheter i Distrikt 2 er 56,7% medlemmer også i Leiren og gjennomsnitts alder er 69,58 år.

Leiren har siden 2009 gjennomført Storlogens utviklingsprogram for leire. Videre har leiren siden 2011 gjennomført og tilpasset alle leirslagninger med ny regi i tråd med Storlogens kunnskapsløft.

En del av de fremmøtende patriarker deltar ikke på ettermøtene. Dette gjelder særlig patriarker som ikke har oppnådd DKP. Fremdeles er det dessverre slik at i underkant av 30 % av patriarkene ikke oppnår å komme til DKP og blir passive medlemmer. I tillegg uteblir mange patriarker med DKP og blir dessverre helt passive etter mottagelsen av graden og leirringen.

Målsetting

Leiren skal:

 1. arbeide i henhold til den «til enhver tid gjeldende» Lov for Leire.
 2. være den Odd Fellow Ordensenhet i distrikt 2 hvor flest mulig engasjerte Ordensbrødre får videreført sin utvikling basert på Ordenens etiske budskap, utvide sitt samfunnsansvar og hente impulser og ideer for et økt engasjement i sine respektive loger og dermed for Ordenen.
 3. til enhver tid bestrebe seg på å videreføre den høye kvaliteten på møtene, både når det gjelder embedsmennene og aktørene i spillene, og derigjennom øke fremmøteprosenten og redusere antallet patriarker som ikke deltar på ettermøtene. Andelen av patriarker med DKP bør være opptil 70 % av de fremmøtte inklusive leirens embedsmenn

Tiltak

Leiren skal:

 1. fortsette å markere sin eksistens i logene ved at en valgt embedsmann er til stede i logene når en patriark får seg tildelt Veteranjuvel og også fortsette besøk i logene for overrekkelse av «Leirens Hilsen til den nye bror av DHS grad» samtidig som det gis informasjon om Leiren, dens formål, og om hvilke krav som stilles til den enkelte bror for å kunne bli kallet til leiren.

I tillegg oppfordre logenes Storrepresentanter til å bidra med «markedsføring» av leiren i sine respektive loger.

Utarbeide en «salgspresentasjon» som skal brukes / framføres i logene i Distrikt 2.  Dette for å skape en større forståelse for Leirens arbeide og derigjennom å skape et sterkere ønske hos den enkelte bror om å bli kallet til Leiren.

 1. fortsatt gjøre nytte av Storlogens utarbeidede utviklingsprogram for alle leirgrader, samt foredraget «et Ørkenliv» i forkant av opptagelse.  Utviklingsprogrammet gjennomføres før patriarkene kan erverve neste leirgrad. «Nemnd for leirens Styrkelse og Ekspansjon» gjennomfører programmet og nemndens medlemmer deltar på samlingene.
 2. invitere DSS til å gjennomføre instruksjon minst en gang i hver embedsperiode.
 3. ha en foredragsnemnd som utnevnes av HP. Denne nemnden skal i samarbeid med «Nemnd for leirens Styrkelse og Ekspansjon», planlegge og gjennomføre temaaftener med aktuelle foredrag, og da gjerne med besøk fra Storlogen, som søker å utdype Ordenens etiske budskap minst en gang i året. Foredragene gjennomføres fortrinnsvis i leiren og følges opp med en debatt.
 4. arbeide for at DSS / Storrepresentant / HP jevnlig fremfører innlegg om emner som kan heve patriarkenes kunnskap om leiren og leirgradene. Alle leirslagninger skal ha et undervisende innhold. Til dette formålet kan en bl.a. benytte «Samtalen rundt leirbålet».
 5. gjennomføre seminarer med fordypning i de tre leirgradene, med det første seminaret i februar 2020 og deretter ett hvert år.
 6. etter en meget vellykket gjennomføring av markering av Ordenens 200 års jubileum i april 2019, hvor ca 300 ordensmedlemmer deltok, arbeide videre med mulig gjennomføring av et lignende arrangement i april 2020.  Foreløpig arbeidstittel OF 201.
 7. tilstrebe videreutvikling av regien på leirslagningene som er anbefalt av Storlogen - og som er en del av kunnskapsløftet.
 8. bestrebe seg på å besøke og opprette gode relasjoner til andre leirer i Norge samt etablere og utvide vennskapsforhold til andre leire i Skandinavia bl.a. ved å besøke andre leirer.

Denne handlingsplan skal være en fast post på alle embedsmannsmøter i leiren.

HP har ansvaret for at tiltakene blir gjennomført.

Handlingsplanen skal revideres for hver embedsperiode - første gang høst 2021. Ansvarlig for utarbeidelsen er Nemnd for leirens Styrkelse og Ekspansjon

Stavanger, 11. september 2019

Tor Thingbø / Storrepresentant