Johan Fr. Dahle I vårt logemøte den 23.november anmodet DSS Terje Selboe om å få overta forsetet, for deretter å anmode Seremonimester om å fremstille Eks. OM Johan Fr. Dahle for seg. En overrasket og forundret bror ble så ført frem og stilt foran vår DSS.

DSS Terje Selboe meddelte så bror Johan Fr. Dahle at han av Den Norske Storloge var tildelt ordenens Hederstegn, og at det var hans store ære å få overlevere Hederstegnet. Deretter leste han utdrag fra statuttene for Hederstegnet.

STATUTTER

DSS siterte fra sirkulære nr. 46A, statuttene for tildeling av Den Norske Storloges Hederstegn:

”1. Den Norske Storloges Hederstegn er en æresbevisning som kan
tildeles Ordensmedlemmer som har gjort seg spesielt fortjent til
det gjennom personlig innsats utover det vanlige i Odd Fellow
Ordenen.

2. Hederstegnet tildeles på basis av følgende kriterier:

Eks. OM Johan Fredrik Dahle

a. Vedkommende må ha utført ekstraordinær innsats for Odd Fellow Ordenen.

b. Utført ekstraordinær innsats innenfor feltene humanitær eller sosial virksomhet.

c. Utvist omfattende og spesiell interesse og innsats knyttet til anskaffelse, fornyelse, vedlikehold og eller drift av
Ordensbygg.

Med ekstraordinær innsats menes at medlemmet over lang tid har nedlagt et spesielt og uegennyttig arbeid vesentlig utover det Odd Fellow Ordenen kan forvente av et medlem i henhold til gjeldende ritualer, lover og sirkulærer.
Embedfunksjoner skal ikke vektlegges i denne sammenheng. ”

Etter dette uttrykte DSS Terje Selboe at han var imponert over begrunnelsen for søknaden, og han ønsket å gjengi deler av denne for å meddele brødrene hvilken stor innsats bror Johan Fr. Dahle har gjort for ordenen. Her vil vi gjengi hele listen.

JOHAN FR. DAHLES KOMPLETTE VITA

Oversikt over aktivt arbeid fra 08.12.61 innad i Odd Fellow og sosialt samfunnsnyttig arbeid i regi av Odd Fellow.

  

1961 -1975

Interne oppgaver

Deltatt i de fleste gradspill

Representerte Loge Eystein ved 90 års jubileet for Loge Fyhn i Odense.

Arbeidet for samarbeid og besøkutveksling med loge nr.35 Georg Aldersparre i Østersund

Hadde i 6 år ansvar for ettermøtene hver fredag, med borddekking, menyvalg og underholdning.

Lanserte ”Vennesangen”(Det er en fin ting å vinne venner….)en sang som i dag blir brukt i Odd Fellow loger i Norge, Sverige og Danmark.

Eksterne oppgaver

Arrangerte årlig dagstur for enkene etter logebrødre, turene gikk med privatbiler til ulike steder i Sør- og Nord-Trøndelag.

Arrangement ved Klæbu pleiehjem, hyggekvelder, underholdning

 

1985 – 1995

Interne oppgaver

Var med å starte Trondheim Broderforening og arbeidet aktivt for å etablere ny loge. Chartermedlem for loge nr.111 Olav Tryggvason, og var logens første OM

Har skrevet logesangen, fremført første gang ved institueringen.

Fremskaffet logens erkjentlighetsgave som tildeles brødrene ved runde år.

Arbeidet for samarbeid med loge 159 Jamtaland i Østersund, vennskapsmøter.

Var også i denne perioden med i gradsspill

Mye ansvar for menyvalg, borddekking og underholdning på ettermøtene

Uttegning av eldreboliger ved logehuset Kystad. Dessverre liten interesse den gangen!

 

Eksterne oppgaver

Var i flere år med som hjelper for funksjonshemmede fra Trøndelag Vanførehjem i forbindelse med trening i svømmebassenget i Reumatismesykehuset. Dahle imot, hjalp til med av og påkledning og var i bassenget og trente med dem.

 

1995 – 2010

Interne oppgaver

Inviterte med venner fra Oppdal til ettermøter i loge Olav Tryggvason for å gjøre dem kjent med Odd Fellow.

Var iniativtager til et interrimstyre for å få til en Broderforening i Oppdal.

Var med og stiftet Oppdal Broderforening den 15.01.2000 og arbeidet for å få stiftet loge i Oppdal.

Ble Chartermedlem i loge nr. 141 Fjellkjeden den 02.02.02 og ble logens første OM.

Har skrevet logesangen som ble fremføret første gang ved institueringen.

Har tegnet logen Fjellkjedens emblem. Han har også tegnet emblem til Rebekkaloge nr. 73 Magdalene og til Rebekkaloge nr. 113 Sissihø.

Laget design og samarbeidet med glasskunstner ved produksjon av erkjentlighetsgave (fat) både til loge Fjellkjeden og loge Sissihø.

 

Utformet og laget til loge Fjellkjeden: Øyet som henger bak OM, rekvisittene til Nyttårsloge og til gradspill.

Fremskaffet sanger og laget layout til sanghefte for loge Fjellkjeden og utførte det samme arbeidet med sangheftet for loge Sissihø. Har også fremskaffet CD med melodiene til bruk på ettermøtene.

Gitt piano som gave til logene i Oppdal

Gitt rammer i antall, slik at det skal holde til 2016 til bilder av embedskollegiet/OM for begge logene i Oppdal.

Har også i denne perioden deltatt jevnlig i gradsspill

Har hatt og har ansvar for en rekke arrangementer og påtar seg ansvar for borddekking og underholdning ved og etter brodermåltidene.

Har arbeidet med å starte sangkor og revygruppe. Dette har vært mest aktuelt ved arrangement i forbindelse med jul, festloge og sommermøter.

Møter kl. 17.30 før hvert logemøte og inviterer brødre til samtale/spørsmål om Odd Fellow. Dette arbeidet er i sin begynnelse, men brødrene viser interesse for en slik anledning til å lære mer om Ordenen.

Har tegnet disposisjonsplan for logelokalene i Skytterhuset og har arbeidet med en rekke forslag for å få til eget logehus i Oppdal. Et forslag til fremtidige logelokaler ligger på tegnebordet, og det skal det arbeides med i 2011!

I denne perioden - tegnet utvidelse av loge nr. 80 Drivas logehus. (ikke igangsatt ennå)

Tegnet også forslag til utvidelse av Kystad. Tegningen ble godkjent av byantikvar og bygningsråd, men logekomiteen viste liten interesse, og forslaget ble ikke gjort kjent blant medlemmene i logene i Trondheim.

 

Diktet loge/leir sang til

Loge nr. 108 Steinvikholm, loge nr. 111 Olav Tryggvason, loge nr. 141 Fjellkjeden, Leir nr. 6 Trøndelag, Leir nr. 21 Kongstanken

 

 

 

Eksterne oppgaver

Garasjesalg til inntekt for utadrettet sosial virksomhet – hvert år i midten av juni – varer fra dødsbo og lignende lagres gjennom året og klargjøres for salg i juni. Dette er et samarbeid mellom loge Fjellkjeden og Sissihø. Salget foregår fra Dahles egen garasje. Da blir det nødvendigvis en del arbeid både i forkant og etterpå som faller på han selv.

 

Julegrantenning – her samler også logene inn penger til sosiale formål – Dahles bidrag er å sørge for at det blir delt ut poser med godterier til alle barna og ellers at regien på arrangementet er i orden!

 

Samarbeid med Oppdal Frivilligsentral – Dans på sykehjemmet en gang i måneden –

Matkjøring i helger og helligdager til eldre hjemmeboende og som stort prosjekt høsten 2009:

Ledet utbygging av vei for funksjonshemmede rundt Elgtjønna. Dette var et oppdrag fra Norsk Folkehjelp og Oppdal Frivilligsentral,og det gav god omtale for Odd Fellow at en fra oss ledet prosjektet og at brødre engasjerte seg i dugnad for å få til vei og bygge gapahuk.

Prosjektet har som mål å legge til rette et område for både funksjonshemmede og funksjonsfriske.

OVERREKKELSEN

DSS Terje Selboe gikk så over til selve overrekkelsen. Han uttrykte stor respekt for det arbeidet bror Johan Fr. Dahle har utført gjennom et langt logeliv, og sa at det var en stor ære for han å få tildele Hederstegnet til en så verdig kandidat.

Bror Johan Fr. Dahle var tydelig rørt under seremonien, og var helt uvitende om hva som ventet han denne kvelden. Det var en tydelig stolt kandidat som mottok Hederstegnet av DSS Terje Selboe.

 DSS Terje Selboe, Mottaker av Hedersprisen Eks.OM Johan Fr. Dahle og Overmester i loge 141 Fjellkjeden Egild R. Kristiansen