På vei inn i en verdibærende Orden - hva betyr det for meg?

Vi vil forsøke å gi deg et bilde av hva og hvor omfattende Odd Fellow Ordenen er. Vi kan starte med å si hva Odd Fellow Ordenen ikke er. Det er spesielt to misforståelser som ofte oppstår når noen ser på Ordenen fra utsiden.

Ordenen er ikke en selskapsklubb. At vi alltid har selskapeligheter i forbindelse med våre sammenkomster, kan forlede noen til å tro at dette er en hovedsak. Det er Ordenens bærende verdier og idéer som binder det hele sammen. Ordenen er ikke en utadvendt, filantropisk sammenslutning. Selv om vi har våre innsamlinger av penger til meget gode formål på internasjonalt – nasjonalt – regionalt og lokalt plan, er det at den personlige utvikling av det enkelte Ordensmedlem som er tuftet på Ordenens verdigrunnlag som samler oss. Så til hva en Orden er:

Kort om verdibærende Ordener

Ordener har eksistert til alle tider. Allerede for mange tusen år siden finner vi Ordensliknende sammenslutninger. Selvfølgelig er de forskjellige og selvfølgelig er det ikke noen av de Ordener som eksisterer i dag, som har sin rot så langt tilbake. Men Ordener har det fellestrekk gjennom tidene at det er sammenslutninger av mennesker med felles verdier og interesser som kommer sammen for å utvikle seg selv i samsvar med disse verdier og den livsoppfatning som Ordenen representerer.

Forskjell på en Orden og en organisasjon

En Orden inviterer i prinsippet til et livslangt medlemskap, derfor melder man seg ikke inn på samme måte som i en forening eller et forbund. Vi søker om medlemskap og innvies gjennom et ritual. Fordi et Ordensmedlemskap er ment å være livsvarig søker vi etter grundige overveielser. Ordenen skal forsikre seg om at den som blir innviet vet nok til å være så sikker som mulig på at en velger rett. Verken den enkelte eller Ordenen er tjent med noen svingdørvisitt. Mens en organisasjon ofte er der for å ivareta medlemmenes interesser overfor en ytre motpart, er Ordener der for å hjelpe og støtte medlemmene i deres etiske og menneskelige utvikling. Mens organisasjoner gjerne retter sitt arbeid utad mot omgivelsene, arbeider Ordener innad med de verdier og den pedagogikk som følger av Ordenens verdier og livsanskuelse.

Hvilke krav stilles det?

Det stilles få, men ufravikelige krav til opptagelse som medlem i Odd Fellow Ordenen. Man må ha fylt 21 år og,  anerkjenne et høyeste vesen.  Odd Fellow Ordenen er religionsuavhengig. Det er rom for alle mennesker uansett religiøs bakgrunn. Å være en Odd Fellow er en livsform - det er å arbeide for andre og med seg selv!

Fortsatt usikker?

Det kan være mange spørsmål som reiser seg, når man leser om Odd Fellow Ordenen. Om du ønsker mer informasjon, det være seg praktiske spørsmål, verdimessige eller organisatoriske spørsmål, står vi alltid rede til å besvare disse. Vurderer du å melde deg inn og ønsker svar på ubesvarte spørsmålå snakke med noen i Loge nr. 95 Isegran, kan du kontakte en av disse brødrene.

Stefan Antonsen, Eks. Overmester, tlf 905 50 565
Christopher Stordal, Undermester, tlf 992 44 755
Pål E. Johnsen, Overmester, tlf 900 27 398

Vi gleder oss til å høre fra deg!