Det sosiale og indre liv har alltid vært en del av Odd Fellow Ordenens virksomhet.

I tilslutning til alle møter i loger og leire, samles brødrene til et brodermåltid. Dette bordfellesskapet har fulgt Ordenen til alle tider. Bordfellesskapet er et uttrykk for at Ordenen ikke bare er et rituelt fellesskap, men et fellesskap som går ut over det rituelle og over i det daglige liv. Det er gjerne sagt at dem du spiser sammen med har du fellesskap med. Bordfellesskapet har sin hensikt, sin form, sin etikette, og sin estetikk. 

Ordener må også organiseres. Odd Fellow Ordenen har en styringsform som i betydelig grad har vært påvirket av amerikansk styringstenkning, men etter hvert blir organisasjonsformen både mer europeisk og følger moderne ledelsesprinsipper. Odd Fellow Ordenens verdier ligger ikke i organisasjonsmåten, men i Ordenens verdigrunnlag. Vi tilstreber å utvikle effektiv, tidsmessig og rasjonell organisasjonsform slik at ressursene våre kan anvendes i det etiske arbeid og med det estetiske.

Logen har en ledelse som kalles kollegium, som bærer ansvaret for logens virke. I tillegg finnes det en rekke nevnder - eller arbeidsgrupper - som har forskjellige oppgaver. Det oppleves rikt å kunne bidra i fellesskap med andre brødre i logen - og likeledes medfører arbeidet i nevndene til at du blir godt kjent med brødre i egen loge. Vi har uttallige eksempler på at logemedlemsskapet har ført til gode, livslange vennskap også utenfor logens indre liv.