Den etiske bevisstgjøring er en helt sentral del av Ordenens virksomhet.

Odd Fellow Ordenen har noen grunnprinsipper som både er gamle, kjente og helt åpne, nemlig Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Det er verdier Odd Fellow Ordenen fordyper seg i, og disse er sterkt knyttet til arbeidet i logene. Ordenen har også et sett med oppfordringer som vi kaller «budord». Disse setter ansvaret for andre mennesker i fokus og oppfordrer medlemmene til blant annet å hjelpe dem som har det vanskelig.

Odd Fellow Ordenen - en religiøs sekt? 

Nei, den er ikke det. Odd Fellow Ordenen er religionsuavhengig.

Riktignok må du anerkjenne et høyeste vesen for å kunne søke medlemskap i Ordenen. Men, men hva eller hvem det høyeste vesen er, ja det er opp til hver enkelt å definere. Det er rom for alle mennesker uansett religiøs bakgrunn. 
Ett av logenes viktigste arbeidsområder er drøfte de etiske utfordringer vi til stadighet møter i hverdagen, og å gjøre medlemmene i stand til å ta god etiske valg.

Men vår belæring henter bakgrunnsmateriale fra flere kilder og tidsepoker; fra antikkens filosofi, eldre og nyere litteratur, kunst og musikk. Mye av materialet er hentet fra Det Gamle Testamentet, uten at vi er en kristen Orden av den grunn. Jødedommen, Kristendommen og Islam sett under ett, er alle religioner bygd over den opprinnelige hebraiske bibel, som stort sett bare omhandler Mosebøkene. Likeledes er brorparten av den vestlige verdens grunnleggende moral og etikk, basert på nettopp dette innholdet.

Og disse tekstene går tilbake til de første samfunnsdannelsene man kjenner. Og når mennesker i langt større grad enn tidligere skulle organisere seg i større sammenkomster - samfunn - oppsto det etiske dilemma. Når vi har valgt disse antikke tekster som metaforer for vår etiske dannelse i Odd Fellow ordenen, er det fordi det er i disse samfunnsformene man finner de grunnleggende etiske utfordringene. Likeledes er det godt kjente - og noen er blant verdens mest drøftede - etiske tekster. Og de beskriver altså utfordringer som aldri synes å forlate oss når vi skal leve sammen.

Vi lever i dag i en tid med stor materiell trygghet. Vi behersker våre omgivelser på en en måte som aldri før. Velferdsstaten beskytter oss. Og i samfunnsformer preget av nettop materiell trygghet, tones ofte de etiske, eksistensielle spørsmål ned. Eller også blir de tabubelagt. Og enkelte mener at de gode verdiene står under press i dagens samfunn. Disse verdiene er viktige for å opprettholde et godt samfunn, hvor de grunnleggende ønsker om medmenneskelighet, respekt, toleranse, felleskap og raushet settes på store prøver. 

Vi som er i Odd Fellow Ordenen ønsker å være en tydelig stemme i samfunnet og stå opp for disse verdiene som vi tror på. Alle disse verdiene må vi forsvare for å bevare.

Gjør mot andre, som du vil andre skal gjøre mot deg.