Å være en Odd Fellow er en livsform – det er å arbeide med seg selv for andre.

Motivene for å bli med i en Odd Fellow loge kan være mange og skifter gjerne med alderen.

Loge Fridtjof Nansen er et sted nvor medlemmer i alle aldre og med ulik bakgrunn kan:

  • søke indre ro og tid til ettertanke i et miljø utenfor hverdagens stress og mas.
  • få åndelig stimulans, utveksle tanker og ideer med mennesker du har tillit til  og respekterer.
  • utvikle dine humanitære ideer / tanker og omsette disse i konkrete handlinger.
  • hente støtte fra gode venner i livets skiftende utfordringer.
  • utfordre deg selv i ulike roller i logelivets mange komiteer og gjøremål.
  • eller ganske enkelt bare være blant venner.


Vi tilbyr et møtested med godt samhold hvor gode etiske holdninger  skapes sammen med venner i et åpent, engasjerende og trygt miljø. Et sted hvor du også kan hjelpe andre ved å bidra med sosialt og humanitært arbeid på ulike områder.

Vi trenger  medlemmer i alle aldre. Loge Fridtjof Nansen har medlemmer fra alle samfunnslag.

Vennskap, kjærlighet og Sannhet beskriver med enkle ord kjernen i Ordenens lære. Dette symboliseres i de tre kjedeledd som er Ordenens emblem. Disse enkle begrepene utdypes i vårt pedagogiske utviklingsprogram. Formålet er å utvikle gode etiske holdninger. Medlemmer av Odd Fellow søker å møte alle mennesker med toleranse og vilje til forståelse. Nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet, omsorg og medfølelse er begreper som står sentralt hos oss. «Gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg og dine. Les mer om vår visjon og verdier her.

Vår Orden har loger både for menn og kvinner. Odd Fellow loger er for menn og Rebekkaloger for kvinner. Begge tilhører Odd Fellow Ordenen og har felles ledelse.                                                               

Ønsker du å bli medlem eller få mer informasjon om vår virksomhet må du gjerne du kontakte oss her.  Skriv kort hva du ønsker mer informasjon om. F.eks. at vi kontakter deg, sender informasjonsbrosjyre eller om du ønsker å besøke oss på en Informasjonsaften i ordenslokalene i Odd Fellow gården i Oslo.
Det stilles få, men ufravikelige krav til opptagelse som medlem av Odd Fellow Ordenen.

  • Du må ha fylt 21 år.
  • Ha et godt omdømme og god vandel.
  • Vedkjenne deg troen på et høyeste vesen som verdens skaper og opprettholder.

Odd Fellow Ordenen er religionsuavhengig.  Vi har rom for alle mennesker uansett religiøs bakgrunn.