Vennskapsloger. 

Loge Fridtjof Nansen har, med varierende intensitet, nær kontakt med tre andre loger. Bakgrunnen for disse kontaktene er meget forskjellig. To av logene hører hjemme i vårt naboland, Sverige. I 1937 var noen brødre, sammen med brødre fra Loge Hemdall, i København hos Loge Jonathan i den hensikt å få i stand et tresidig nordisk OF-samarbeide. Men som det står i vår 20-års beretning: “Mange forhold har hindret dette nordiske samarbeidet å komme inn i de former som opprinnelig var planlagt.” Kontakten med disse logene førte imidlertid til at det i Ordenens 50-års beretning sto følgende om vår loge: “Et særpreg for denne losje er det initiativ den har tatt for å fremme det interskandinaviske samkvem med svenske og danske loger.”

 

Loge 50 Hemdall, Gøteborg

Den 27. oktober 1936 møttes Loge Hemdalls OM og vår egen Eks OM Olav Hallan for å drøfte “Nordisk Odd Fellow samarbeide”. Som nevnt ovenfor ble det ikke noe av et slikt å samarbeide, men for Logene Fridtjof Nansen og Hemdall betydde dette møtet starten på et samarbeid som fortsatt eksisterer.  Starten på samarbeidet kom allerede i 1937 da brødre fra Loge Hemdall kom på besøk. Samarbeidet fortsatte med årlige gjensidige besøk fram til 1940.
Samarbeidet ble tatt opp igjen i 1946, men, som det står i et notat fra 1969, “av grunner som her ikke skal drøftes nærmere, kom forholdet inn i en blindgate og sovnet inn……det er flere år siden vi hadde regelmessig forbindelse med Gøteborg”.  I det nevnte år kom imidlertid ca. 25 brødre fra Loge Hemdall på besøk. I forbindelse med besøket fremførte Hemdalls- brødrene amatørkomedien “Lady Prippens moral”. Det understreker vel bare “komedien” at den pripne ladyens “vakre og yppige datter ble spilt av br. Nackby (baryton)”. Etter 1969 har kontakten stor sett vært på “jubileumsnivå” – d.v.s. at logene har vært representer hos hverandre ved jubileer. De senere år har det imidlertid vært en del gjensidige besøk

Loge Hemdalls egen hjemmeside: http://oddfellow.se/hitta/institution/?inst=b50

 

Loge Nr. 85 Luntertun, Ängelholm

Høsten 1947 var en delegasjon bestående av representanter for alle Oslologene på studietur i Sverige. I den anledning besøkte de også Loge Luntertun. Et av medlemmene i denne delegasjonen var vår logebror og chartermedlem Olav Bowitz Aarstad.  Hensikten med turen var ”i och för studier av hur de svenska logerna giva I, II, och III graderna. Dramatisk och hvilken rekvisita och utrustning som hervid kommer til anvending”:  ”:  (Kilde: Loge Luntertuns jubileumshefte ved 75 års jubileet i 1995.  Forfatter Eks OM  Uno Friberg)

I 1948 ble ”komiteen for loge Luntertuns besøk i Oslo” nedsatt med vår bror Olav Bowitz Aarstad som formann. Det ble foreslått overfor Loge Luntertun at logen skulle komme til Oslo og gjennomføre I. og II. grad med norske resipiender, noe de gjorde. Vertskap var alle logene i Oslo, med Loge Fridtjof Nansen som initiativtaker og arrangør.

I 1949 var 32 brødre fra samtlige 5 Oslologer på gjenvisitt i Ängelholm. Besøket ble behørig omtalt i Svensk Odd Fellow-tidning. 9 brødre fra vår loge deltok. Så langt var kontakten en ”felleskontakt” for alle Oslologene der Loge Fridtjof Nansen ved br. Bowitz Aarstad synes å være mest aktiv.

I 1950 gir Ludvig Thinn i et brev til OM  uttrykk for at det er flere brødre som ønsker at det knyttes fast forbindelse med Loge Luntertun. Han gir uttrykk for at Loge Luntertun også ønsker en slik forbindelse.  Bakgrunnen er at ”Våre brødre har allerede knyttet meget faste forbindelser med de svenske brødre i Ängelholm, og på eventuelle gjennomreiser er brødrene alltid blitt mottatt på det hjerteligste. På anmodning foreslår jeg at Logen tar en endelig avgjørelse, og at vi innbyr Loge Luntertun til offisielt besøk til våren”.

Slik ble det.. Lørdag den 7. oktober 1950 deltok, etter offisiell invitasjon, et (så langt ukjent) antall brødre fra Loge Luntertun i feiringen av vår årsdag.

Siden har vi besøkt hverandre hvert annet år. De første årene kun brødre. Senere med ledsager – der det ble arrangert egne tilstelninger for sistnevnte mens brødrene hadde møte. De senere årene har det stort sett vært holdt Festloge for der også ledsagerne har vært med.

Loge 85 Luntertuns hjemmeside: http://oddfellow.se/hitta/institution/?inst=b85

 

Loge 21 Fraternitas, Bergen

Vår kontakt med Loge Fraternitas går faktisk tilbake til tiden før denne logen ble instituert.
Hvordan denne kontakten oppsto er grundig beskrevet i Loge Fraternitas´ 10-års beretning. Arnold Rasmussen, medlem av Loge De Syv Fjelde, var under krigen hyppig på besøk i Oslo. Der hadde han ofte kontakt med brødrene Carl Fuglesang, Olav B. Aarstad, Gunnar Gaaserud og Wilhelm Larsen fra vår loge. Disse mente en at en by av Bergens størrelse burde ha mer enn én loge.

Denne tanken ble ytterligere forsterket da Stor Sire, ved installeringen av nytt embedskollegie i Loge De syv fjelde fremkom med de samme tankene. “ tilskynnet av brødre fra Loge Fridtjof Nansen” startet Arnold Rasmussen arbeidet med å danne en broderforening. Han fikk med seg det antall brødre som var nødvendig for å starte en ny loge – “man ønsket ikke å frata Loge De Syv Fjelde et større antall brødre enn høyst nødvendig” og den 20. februar 1946 ble broderforeningen “Fram” stiftet.

Det navnet som ble valgt sier vel sitt om tilknytningen til vår loge.  Arbeidet med å starte en ny loge ble, som det står i beretningen, “møtt med velvilje, men fikk i grunnen liten støtte av Stor Sire Johan Middelthon. Stor Sekretær Espelund var mer positiv, men gløden og arbeidsgleden fikk man i første rekke fra Oslo-brødrene i Fridtjof Nansen”. 

Loge Fraternitas ble instituert 1. juni 1946. I alt 19 brødre fra vår loge, med de valgte embedsmenn i spissen, tok turen over fjellet for å delta i festlighetene.

Ved vårt 10-års jubileum i oktober samme året fikk vi i gave fra Loge Fraternitas den gongongen som UM så entusiastisk benytter for å skaffe seg oppmerksomhet på ettermøtet.

Forholdet til Loge Fraternitas har ikke utviklet seg til at vi som loger gjensidig besøker hverandre. Kontakten har vært på “jubileumsnivå” – d.v.s. at logene har vært representert hos hverandre ved jubileer. 

Loge Fraternitas´hjemmeside: http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=645

 

Relasjon til andre Loger

 

Loge Drofnum

I 1949 ble Loge Drofnum instituert i Drammen med Loge Fridtjof Nansen som moderloge.  Bakgrunnen for dette var at Stor Sire Joh. Middelthon i 1946 opprettet 10 distriktsnevnder  for «Ordenens utbredelse». I nevnden for Oslo og distriktene omkring var Carl Fuglesang og Olaf Bowitz Aarstad fra Loge Fridtjof Nansen medlemmer. Bror Aarstad orienterte på et møte i november samme år om nevndens arbeide og gav da uttrykk for at det i Drammen syntes å være grunnlag for en ny loge. Det viste seg å være en riktig antagelse for i Loge Fridtjof Nansens protokoll fra søndag 4. april 1948 står det følgende:

"Storlogens nevnd for Ordenens utbredelse i Oslo og nærmeste distrikter, hvor vår Eks OM Carl Fuglesang er formann og vår Sekretær Aarstad nevndsmedlem, hadde funnet grobunn for Ordenens ideer i Drammen".

På vegne av en kommende broderforening i Drammen skulle de første 7 herrer innvies i vår Orden.

Etter anmodning var handlingen henlagt til søndag.

Samtlige embedsmenn var til stede.

Det viste seg at interessen for denne innvielse var meget stor også innen de øvrige Oslo-logene Den store sal var fullt besatt. Tilstede var blant annet Ordenens Stor-Sekretær br. Espelund og nevndens medlemmer Håkon Ruud og Kristian Nielsen. Samtlige Oslologers OM var nærværende – likeså en rekke Eks. OM.

Under utfoldelse av det vanlige høytidelige ceremoniell blev så de 7 herrer fra Drammen innviet i Ordenen og hilst velkommen som brødre av loge nr. 20 Fridtjof Nansen.

Innvielsesceremonien blev gjennomført paa en fremragende måte fra samtlige embedsmenn".

Dette var imidlertid bare begynnelsen. I alt innviet Loge Fridtjof Nansen i årene 1948 – 49 hele 37 brødre som ble overført til Loge Drofnum da denne ble instituert 4. desember 1949".

Ved installasjonen av embedsmenn etter institueringen ble for øvrig Eks OM Fuglesang valgt til Loge Drofnums første Storrepresentant.

Det er ingen fast kontakt mellom Loge Fridtjof Nansen og Loge Drofnum, men logene besøker hverandre med ujevne mellomrom.

Loge Drofnums hjemmeside http://www.oddfellow.no/article.php?articleID=28236&categoryID=408

 

Bror Trygve Johansen