Perioden 2017 –  2019

Visjon

Leir 23 Smaalenene skal være en attraktiv institusjon og en foretrukket møteplass for alle kvalifiserte brødre tilsluttede loger i Distrikt 23.

Dette skal oppnås gjennom:

·         Å gjennomføre det rituelle arbeidet på et høyt nivå.

·         Å fremme og stimulere forståelse og opplevelsen av Odd Fellow Ordens etiske og åndelige grunnlag. 

·         Å oppmuntre til samhold mellom patriarkene og god kontakt mellom medlemmene i distriktets Loger.

·         Å bygge alt arbeide på formålsparagrafen i Lov for Odd Fellow Leire og på Ordenens lovverk generelt.

·         Å arbeide for en fornyelse av Leiren, slik at man merker forskjell på et logemøte og en leirslagning.

Embetsmenn

For å gjøre Leiren til den positive og attraktive institusjon som vi ønsker, påhviler det Nominasjonsnemnden å finne å foreslå til verv, de patriarker som har de rette kvalifikasjoner og som er villig til å legge ned den tid og de ressurser som må til for å få dette til å skje.

Synliggjøring

Leiren vil påvirke de enkelte loger til å synliggjøre Leiren enda bedre, blant annet ved at Logens Embetsmenn innarbeider rutiner for å minne brødrene om møtene i Leiren.

Den direkte kommunikasjon fra Leiren mot de enkelte patriarker vil også styrkes.

Leirens valgte Storrepresentant vil være tilstede i logene når en bror tildeles DHS grad.

Storrepresentanten holder en tale og sørger for overrekkelse av Leirens hilsen til den nye tredjegrads bror. Dette gjøres enten i logesalen eller ved taffelet på ettermøte.

Storlogens nye informasjonsopplegg ”Ørkenliv”, presenteres for kommende patriarker noen uker før opptagelsen skal finne sted.

Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon arrangerer og står for dette.

Leiren vil ved opptak overlevere vår leirnål med vår leirs logo i emalje til alle nye patriarker.

 

Gjennomføring

Leirmøtet

·         På møter der det ikke gjennomføres gradpasseringer, vil det bli lagt vekt på at det enten fra HP stolen eller en av de andre stolene fremføres noe til beste for patriarkene.

Aktuelle temaer kan være:

·         Opplesning fra Etisk post

·         Opplesning fra andre kilder som har innhold og som naturlig faller inn i et godt leirmøte.

·         Å fremføre egne tanker og refleksjoner om hva vi ønsker å stå for som Odd Fellow`s.

·         Musikk.

·         Interne og eksterne foredragsholdere.

 Det rituelle arbeidet

Det rituelle arbeidet skal gjennomføres på et høyt nivå for å gjøre det attraktivt og givende for Patriarkene å være tilstede.

Det skal oppnås slik:

Leiren skal, gjennom øvelser, instruksjon og stadig motivering av involverte Embetsmenn og aktører, opprettholde og sikre en sikker formidling av våre ritualer.

Det er svært viktig at man tar hensyn til den enkelte patriarks evner og muligheter, slik at det oppleves som positivt og lystbetont av våre aktører.

Leirens 2. HM er ansvarlig for å planlegge å innkalle til øvelser før gradspasseringene.

Leirens HP utnevner en erfaren, helst en eks. HP som kan være tilstede på øvelsene for å gi råd og veiledning.

Det er viktig med god og egnet musikk på møtene.

Ettermøte

·         Leirens 1. HM har ansvaret for planlegging og gjennomføring av taffelet og ettermøte.

·         Ettermøte skal legges opp slik at patriarkene ønsker å delta også på denne delen av leirmøtet. I dag opplever vi at en del går etter møtet i salen.

·         Det er svært viktig at patriarkene på våre møter knytter kontakter med brødre fra andre loger.

Således etableres nytt, verdifullt vennskap, samt at erfaringer og ideer rundt logemessige forhold kan utveksles. Leiren må ha som mål at man på en vennskapelig måte oppmuntrer medlemmene til å blande seg med brødre fra andre loger.

·         Servering av kaffe og et lite kakestykke vil mange sette pris på.

·         Foredrag er et viktig element. Her må 1. HM tenke langsiktig.

Fremmøte

Det bør være en målsetting å heve fremmøteprosenten, slik at møtedeltagelsen kommer opp i ca.   40-45 patriarker.

 

 

Leirens økonomi

Leirens finansnevnd skal til enhver tid vurdere den økonomiske utviklingen, og overfor kollegiet foreslå eventuelle tiltak som er nødvendig.

Skattmester sørger for at det til enhver tid er mest mulig innestående på foliokonto.

Samarbeide med andre enheter

Til glede for Patriarkene, samt å sikre en god utvikling, skal Leirens Embetsmenn tilstrebe å ha et godt og fruktbart samarbeide med:

Storlogen

DSS og Distriktsrådet

Logene i Distrikt 23

Leir nr.7 Østfold

Besøke og ta imot besøk fra andre leire, bl.a. i samarbeid med Leie nr.7, Legret 21. Vesterled fra Vänersborg.

 

 

Sarpsborg oktober 2017