Hilsen fra Stor Sire

 

Kjære patriarker i Leir nr. 16 Haugarland!

 

I anledning leirens 25 års jubileum sender jeg Den Norske Storloges hilsen og gratulasjon, i det vi takker for meget godt arbeid gjennom de forløpne 25 år.

         Det har for meg vært interessant å studere det historiske materialet som finnes i Storlogens arkiv i forbindelse med den iver som patriarkene la for dagen i forbindelse med alle forberedelser, instituering og ikke minst arbeidet gjennom de første årene for Leir nr. 16 Haugarland.

         Det synes klart at de patriarkene som den gang fikk de forskjellige arbeidsoppdrag gikk til arbeidet med det mål for øye at Leir Haugarland skulle tuftes på embedsmenn med god Ordenserfaring, stor interesse for vår Orden og ikke minst forståelse for leirens mål og mening.

         Leir nr. 16 Haugarland la, sammen med de øvrige bestående leirene i Norge, grunnlaget for ekspansjonen av leirinstitusjonen til hele landet, i det fem nye leire ble instituert på 1980-tallet.

         På Den Norske Storloges vegne takker jeg dere alle. Spesielt rettes tankene til de embedsmenn og patriarker som deltok i forarbeidet, i leirforeningens mangeårige virke, leirens Chartermedlemmer og alle de som gjennom årene har bidratt til at leiren i dag markerer sine 25 driftige år.

         Det er mitt håp at Leir Haugarland, også i tiden som kommer, vil bidra til fortsatt utvikling av distriktets patriarker og styrker samholdet med alle logene i distriktet.

         Leirens mål og mening, som blant annet forsøker å fremheve toleranse blant mennesker og samfunnsklasser, er i dag vel så aktuell som for 25 år siden. Takk for at dere alle er bidragsytere i så måte.

         Til hver enkelt patriark – lykke til med jubileet – og mange gode ønsker for årene som kommer.

 

Med patriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

 

Harald Thoen

Stor Sire