Rebekkaforeningen  ble stiftet 26. april 2001 under ledelse av fungerende Rådspresident Sidsel Haldorsen, som Deputert Rådspresident fungerte Rådsrepresentant Birgit Haug, som  fungerende Rådssekretær fungerte eks DDRP Else Sundquist, alle tre fra Rebekkaloge nr 11 Concordia og som fungerende Rådsmarsjall fungerte Rådsrepresentant Marit Eilertsen fra 59 Selene. Foreningen telte da 12 medlemmer. Navnet på foreningen ble Tromsø Rebekkaforening.

Valgte styremedlemmer var formann Kjellaug Vollen, nestformann Liv Growen, sekretær Turid Skjelstad Bakkevoll, kasserer Bente Solheim og arkivar Vigdis Amundsen.

Det ble overrakt gavesjekker fra Det Norske Rebekkaråd, Rebekkaleir nr 12 Troms, Rebekkalogene Concordia, Moria, Stella Polaris og Selene og gavesjekk fra bror John P Johnsen til innkjøp av Olavsbibelen. Eks Dep Rådspresident for Nord-Norge Elisabeth Stang Johannessen ga sølvlysestaker i gave til bruk på alteret.

Festmiddag ble avholdt i Cora Sandelstuen på Sas Royal Hotel.

Høsten 2001 ble daværende Rådsrepresentant Kjellaug Vollen utnevnt til DSS, og styret måtte da endres. Nytt styre ble formann Liv Growen, Nestformann Turid Skjelstad Bakkevoll og Sekretær Kari Sonja Ekeland.

Arbeidet mot etablering av ny Rebekkaloge i Tromsø kom så i gang, og etter hvert ble det flere søstre som ønsket å melde seg inn i Rebekkaforeningen, enten som medlem eller støttemedlem. Mye skulle utrettes i tiden fremover, navn på Rebekkalogen (godkjennes av Det Norske Rebbekaråd som innhentet godkjennelse fra Stor Sire), forslag til emblem, særlov med statutter, forslag til gebyrer og medlemskontingent etc. Alt dette måtte også godkjennes av  Det Norske Rebbekaråd og Stor Sire.

Det var en ganske så lang "navneprosess" med flere forslag. Fra foreningen ble startet 26. april 2001 var det på hvert eneste møte flere navneforslag fremlagt for avstemming, til man satt igjen med ett forslag. Dette ble imidlertid ikke godkjent av Storlogen og man måtte starte på nytt. Da kom søster Solveig Nordnes frem med navnet som gikk inn i alle hjerter, nemlig Kesia. Hun hadde lest Bibelen grundig og da spesielt Jobs bok. Der ble navnet Kesia funnet, hun var en av Jobs døtre. Da Tromsø Rebekkaforening ble startet var likestilling et viktig tema. Job ga sine døtre lik arverett som sine brødre. Dermed var det klart at Kesia måtte navnet bli, og 14. februar 2002 ble det referert at Storlogen hadde godkjent navnet. Navnet Kesia betyr kanelblomst og vårt emblem viser Kesia omgitt av kanelblomster. Vår nå avdøde søster, Ann Skjelstad Pettersen tegnet vårt vakre emblem.

Moderloge må en ha, og Rebekkaloge nr 11 Concordia tok med glede på seg å være vår moderloge. Kesia har mye å takke vår moderloge for, de har vært til uvurderlig hjelp i foreningstiden, under institueringen og i ettertid med all mulig bistand. Bedre mor kan en ikke få. Mye måtte avklares underveis mot etableringen av Kesia, kunne en fritas fra husleiebetaling i Storgata 118, kunne vi få benytte oss av regaliene til vår moderloge, kunne vi få benytte samme skuespillerdrakter osv. Det ble bestemt at vi skulle gå til anskaffelse av regalier til valgte- og utnevnte embedsmenn. Den gang kunne man bestille ferdige klipte regalier, og søster Kari Sonja Ekeland tok på seg det store arbeidet med å sy disse sammen. Søster Inger Solberg fra vår moderloge var så elskverdig å brodere vårt Kapellanregalie.

Etter hvert ble foreningen utvidet med flere søstre som både deltok som støttemedlemmer og som valgte å bli medlem av foreningen med tanke på overgang til ny Rebekkaloge. I tillegg var det i samme tidsrom også etablering av ny Odd Fellow-forening (Tromsø Broderforening), og  det var da naturlig å inngå et samarbeid med brødrene med henblikk på ulike arrangementer for å skaffe kapital til oppstart av våre nye loger. Blant annet hadde vi  felles loppemarked hvor inntekten ble kr 15.150. Vår moderloge ga også sitt 17. mai-arrangementet til Tromsø Rebekkaforening og vi fikk inn kr 19.651 brutto. I tillegg arrangerte vi vårt første høstmarked som med kr 10.820 i inntekt.

Det nærmet seg etter hvert instituering, men uten Eks OM kan ikke en loge institueres. Det var da Rådsrepresentant Birgit Haug fra vår moderloge valgte å ta overgang til Tromsø Rebekkaforening, slik at vår nye Rebekkaloge kunne institueres. Hun ble vår første Eks OM og Storrepresentant.

Mye arbeid, stor iver og masse humor gjorde at Rebekkaloge nr 115 Kesia så dagens lys 28. september 2002. Vårt gode samarbeid med den nye Odd Fellow logen nr 142 Ishavet har fulgt oss gjennom disse ti årene.

Instituering av Rebekkaloge nr 115 Keisa 28. september 2002

Den Uavhengige Norsk Storloge var god representert med Stor Sire Harald Thoen, Dep. Stor Sire Britta Almås, Stor Sekretær Liv-Berit Johansen, Stor Skattmester Edith Felle, Stor Kapellan Astrid Vilberg og Stormarsjall Wenche Størseth.

Stor Sire Harald Thoen sto for den høytidelige institueringen av Rebekkaloge 115 Kesia og  overrekkelse av Charterbrevet. Chartermedlemmene var Kjellaug Vollen, Birgit Haug, Liv Growen, Turid Skjelstad Bakkevoll og Anniken Hay. Etter instituering overtok Dep. Stor Sire Britta Almås forsetet og foresto installasjon av vår loges første embedskollegium som var; Eks OM Birgit Haug, OM Liv Growen, UM Turid Skjelstad Bakkevoll, Sekretær Kari Sonja Ekeland, Skattmester Solveig Nordnes og Kasserer Elisabeth Jensen. OM Liv Growen insatte  så de første utnevnte embedsmenn: Kap. Eva Brustad Edvardsen, CM Hilde Rustad, Insp. Vigdis Amundsen, IV Ragnhild Johnsen, YV Anniken Hay, OM HA Hanne Kirsti Mortensen, OM VA Lillian Storli, CM HA Bente Lyshaug, CM VA Halfrid Ridderseth, Arkivar Ann Skjelstad Pettersen og Musikkansvarlig Inger Hagerup Walnum. UM Turid Skjelstad Bakkevoll insatte UM HA  Randi Børresen og UM VA Sigrid Wilhelmsen.

Det var 29 søstre fra vår nye Rebekkaloge til stede og 68 gjester. Mange gaver ble overrekt; fra Den Uavhengige Norske Storloge og samtlige Ordensmedlemmer kr 20.000, fra Storlogens Rebekkainstitusjon en nydelig Rebekkakrukke, fra vår moderloge Concordia kr 10.000 samt klubbe til OM-stolen, fra 71 Moria klubbe til UM-stolen, fra 59 Selene kr 1000, fra 87 Stella Polaris kr 500 og fra Rebekkaleir nr 12 Troms kr 10.000.  I ettertid har vår søster Berit Sivertsen brodert og gitt vår alterduk i gave.  Etter institueringen var det gallamiddag med mange gode taler og hvor brødrene fra Tromsø Brodeforening sto for servering. Søstrene Solveig Nordnes og Hilde Rustad hadde laget egen institueringssang "Kesias sang".

Kesias sang

(Melodi: Jeg er havren)

Her i nord vi har så flott en by

Med en loge i sin morgengry

Og til denne vil vi gjerne si

Loge Kesia, hva har du å gi?

 

Lenge lette vi i hver en bok

Søkste etter navn som oss betok

Kesia ble navnet som du fikk

La oss møte deg med åpent blikk

 

Kesia det står for likeverd

Logen vår den starter nå sin ferd

Job var fremsynt, visste hva han gjor'

I Odd Fellow, Kesias tanker gror

 

Nå er ventetiden end'lig gått

Med det idealet vi har fått

Det skal være logens nye giv

Hjelp og støtte er nå vårt motiv

 

På en dag som denne kan vi si

Kjærlighet skal gjøre oss så fri

At vårt vennskap skal og vil bestå

Sannhet alltid foran oss skal gå

29. september 2002

Fra Solveig Nordnes og Hilde Rustad

 

Rebekkaloge nr 115 Kesia var nå en realitet, og sakte, men sikkert kom det nye medlemmer til. Det var en spennende, arbeidsom og lærerikt prosess for alle involverte i etableringen av en ny Rebekkaloge.

Vårt utadrettede arbeid omfattet den gang blant annet samarbeid med Tromsø Bymisjon og Røde Kors ved ulike arrangementer for utenlandske kvinner. Her ble det bidratt med leksehjelp, matlaging, gode samtaler og enkelte turer til Vennebo.

Midler til vårt utadrettede arbeid bidrar søstrene med gjennom ulike tiltak som høstmarked, klubbaften og lynlotterier.

Vår Rebekkaloge har prioritert tildeling av midler til blant annet Odd Fellow Ordenens medisinske forskningsfond, Tromsø Bymisjon, Krisesenteret for kvinner og Støttesenteret mot incest. Det gode arbeidet med å samle inn midler til våre sosiale formål blant våre søstre er stor.

Til vårt jubileum har også søstrene Solveig Nordnes og Hilde Rustad diktet ny utgave av "Kesias sang".

Til Rebekkaloge Kesias 10-års jubileum

(Melodi: Blåveispiken)

Vi har en loge som vi er glad i.

Den heter Kesia, er langt fra stor.

Her kan vi samles, her finnes roen

i logen vår – her vi bor i nord.

 

Vår kjære Kesia, var Job sin datter.

Fikk føle kjærlighet og likeverd.

For Job var fremsynt og svært rettferdig.

Det kan vi ta med på logens ferd.

 

Her møtes søstre, her knyttes vennskap,

her bindes lenker  på mange plan.

Og idealene som blir gitt oss.

De bør vi følge så godt vi kan.

 

Vårt logeliv og vår daglig gjerning

skal preges av det vi søstre vet.

At hjelp og støtte det kreves av oss.

Vi går til verket med kjærlighet.

 

Ja, vi er søstre som står – i tiden

”For likestilling og fremtidstro”

La Logen vår, leve opp til navnet!

La idealene bygge bro!

Fra  Solveig Nordnes og Hilde Rustad

Rebekkaloge nr 115 Kesia er i dag etter 10 års virke en velfungerende og godt etablert loge med 60 medlemmer.