Å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper blant menneskene, å undervise dem i kjærlighet til Gud og deres neste, og lære dem at ord ikke er nok, men at disse lærdommer må omsettes i handling for at hver enkelt etter evne kan bidra til menneskenes forbedring og fullkommengjørelse, er Odd Fellow Ordenens formål. 

Dette formålet krever stadig arbeid på en selv. Til hjelp tilbyr Ordenen et etisk opplæringsprogram, som formidles i logemøtene. Det er også en gjensidig påvirkning medlemmene imellom – basert på det grunnlaget som klart fremgår av Ordenens motto:

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Dette er visuelt symbolisert i De Tre Kjedeledd, Ordenens offisielle emblem. 

Odd Fellow Ordenen baserer sitt budskap på medmenneskelige verdier, og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. Etikk kan også betegnes som humanitær morallære. 

Odd Fellow Ordenens medlemmer bør søke å kunne møte alle mennesker med toleranse og vilje til forståelse.

Nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet, omsorg og medfølelse er begreper som står sentralt i Ordenen.