Selv om vår loge var leietaker i Ordenshuset Sverresgt. 9 i Porsgrunn, hadde alle de fordeler som vår moderloge kunne yte oss i form av bruken av sine rekvisitter m.m., var det et utbredt ønske hos brødrene om å få et eget hus i Skien. Det ble nedsatt en komitè våren 1950 for å vurdere eiendommer som kunne være aktuelle i denne sammenhengen. På logemøtet 26. april 1950 ble det gjort kjent at Landstadsgt. 41, den såkalte "jobbekjerka", muligens var til salgs. Komitèen fikk så fullmakt til å sikre seg eiendommen hvis det var mulig. Dette ble en realitet, og et Ordenshus var sikret for videre drift i byen høsten samme året.

Ombyggingsarbeidet startet opp 15. mars 1951. Gården var på dette tidspunkt omdannet til et andelslag som ble administrert av styret i A/L Landstadsgt. 41. Ombyggingen av logesalen ble i sin helhet satt bort til en byggmester, mens de øvrige arbeider i størst mulig grad ble utført på dugnad. Av årsberetningen for 1952 fremgår det at brødrene til sammen hadde utført ca. 2.200 timeverk.

Utover i 1952 ble det også igangsatt arbeid med å bygge om garasjen til en vaktmesterbolig. Selskapslokalene ble tatt i bruk allerede før jul samme året. Derimot pågikk arbeidet med logesalen noe lenger, men lørdag 07. mars 1953 var alt klappet og klart. Ordenlokalene ble innviet av Stor Sire Olav Hallan som følgelig førte forsetet under innvielsen av lokalene. I alt overvar mer enn 100 brødre denne høytidligheten.

Etter at innvielsesseremonien var avsluttet, takket Stor Sire brødrene for vel utført arbeid. Salen ble så overlevert til OM Reidar Schüller som takket Storlogen og uttrykte håp om at det skulle lykkes å nå de mål logen hadde satt seg.

Etter innvielsen samlet brødrene seg i selskapslokalene. Stor Sire Olav Hallan roste bror Rolf Langeland for det arbeidet han hadde nedlagt for å sikre Landstadsgt. 41 for logen. Det gjorde også OM Reidar Schüller i sin tale.

12. mars 1953 startet loge nr. 24 Gregorius Dagssønn sitt virke i Landstadsgt. 41. OM Reidar Schüller ønsket brødrene velkommen i nye ordenslokaler og håpet at dette prektige lokalet ville stimulere til større innsats både innad og utad. Dermed var en ny epoke i vår loge startet, og arbeidet fremover bar preg av optimisme og god tilslutning fra brødrenes side.

Det har selvfølgelig blitt gjort mange ulike typer arbeid, vedlikehold, innkjøp m.m. opp gjennom årene. På samme måte viser protokoller og regnskaper svært skiftende driftsresultater. Men pr. dato fremstår Ordenshuset som et storslått bygg som både brødre og søstre er fornøyde med selv om planer om nye forbedringer er på dagsorden.