1.      En loge blir til

 Tanken om å starte opp en loge i Skien var i følge protokoller fra vår moderloge – loge nr. 17 Dag i Porsgrunn, like gammel som denne logen er. Allerede i loge Dags broderforening var det med brødre fra Skien. Etter at loge Dag ble stiftet 29.05.1932, ble det stadig tatt opp flere brødre som var bosatt i Skien. Men hovedgrunnen til at det gikk så lang tid før det ble gjort alvor av planene om å stifte en loge i Skien, var trolig at alt logearbeid lå nede under hele 2. verdenskrig. I tillegg fant brødrene fra Skien seg så godt til rette i Porsgrunn at de ikke syntes det hadde noen hast om å starte egen loge.

 Etter krigens slutt i 1945 ble imidlertid spørsmålet om å starte en loge mer aktuelt igjen. På et møte i loge Dag høsten 1946 ble det opplyst at arbeidet med å starte en broderforening i Skien var i gang.

 Det gikk så ett år uten at det skjedde så mye, men høsten 1947 ble saken tatt opp på et mer seriøst grunnlag. Brødre fra Skien og nabokommunen Gjerpen, samt noen fra Porsgrunn bestemte seg for å gå ut av loge Dag for å danne en loge i Skien. Den nye logen skulle imidlertid inntil videre fortsatt ha sitt sete i Porsgrunn.

 I oktober 1947 ble det sendt et brev til brødrene i loge Dag, hvor det offisielt ble meddelt at 27 brødre ønsket å gå ut av loge Dag for å danne grunnstammen i en ny loge i Skien. Dette var blant annet betinget av at Stor Sire Johan Middelthon gav sitt samtykke til dette.

 Eks OM Jens O. Grundseth fikk fullmakt til å fremlegge brødrenes ønske for Stor Sire, og på et møte 19.11.1947 gav Stor Sire sitt samtykke til å danne en broderforening med henblikk på å starte en ny loge i Skien.

 Etter dette skjedde alt meget raskt. Fredag 05.12.1947 var 22 brødre tilstede i logesalen i Porsgrunn hvor broderforeningen ble stiftet. Samtidig ble det nedsatt en komitè som fikk i oppdrag å undersøke og fremkomme med forslag til embetsmenn. Denne oppgaven viste seg å bli vanskelig idet enkelte av de brødrene som kunne tenke seg et verv, ikke var valgbare. Men det ble søkt Storlogen om dispensasjon, og den ble innvilget.

 På det andre møtet 28.12.1947 skulle man bestemme navn på logen. Etter en del diskusjon stod man igjen med tre forslag – ”Gregorius Dagssønn”, ”Tolerantia” og ”Catena”. Navnene ble forelagt Stor Sire som i samråd med en utvalgt bror, bestemte seg for ”Gregorius Dagssønn”. På samme måte ble motivet på seglet bestemt – et motiv hentet fra et postkort som viste kirkeruinene på Kapitelberget i Skien. Daværende Stor Kapellan Karl Ruud tegnet seglet vårt ut fra dette postkortet.

 Det ble senere mye korrespondanse mellom broderforeningen og Storlogen. I et brev datert 02.01.1948 meddelte Stor Sire at det måtte godtgjøres at den nye logen på stiftelsesdagen skulle ha en formue tilsvarende kr. 75 pr. medlem etter at alle utgifter var dekket. Dette beløpet ble hevet til kr. 100 pr. medlem allerede i brev av 07.01.1948. Det måtte også innbetales kr. 500 til bror Stor Skattmester. Å fremskaffe de nødvendige midler medførte heldigvis ingen problemer da de brødre som gikk ut av loge Dag, fikk med seg til sammen kr. 4.970 som var deres andel av denne logens formue.

 Det ble fra broderforeningen gitt uttrykk for et sterkt ønske om at institueringen av den nye logen skulle foregå i løpet av januar 1948. På den tiden var det imidlertid slik at en embetsmannsperiode fulgte kalenderåret, og Stor Sire reiste rundt og forestod installasjon av nye embetsmenn. Det medførte at Stor Sire hadde en meget hektisk tid i januar måned, så i brev av 02.01.1948 gav han beskjed om at han ikke så seg i stand til å foreta institueringen i det ønskede tidsrom. Han fastslo i stedet at institueringen av loge nr. 24 Gregorius Dagssønn skulle foretas søndag 15. februar 1948.

 I brevet av 07.01.1948 ble det også fremsatt at den nye logen måtte legitimere at den ved installasjonen skulle ha minst 30 medlemmer. Det fikk man til gjennom et opptak 28.01.1948, slik at loge nr. 24 Gregorius Dagssønn hadde ved institueringen 24 tredjegrads brødre og 8 brødre av Troskapsgraden – til sammen 32 brødre.

  2.      Den store dagen

 To og en halv måned etter at broderforeningen var instituert, var alt forberedende arbeid til å stifte en ny loge, gjort. Den 15. februar 1948 kl. 13.30 ble møtet satt i Odd Fellow-lokalitetene i Porsgrunn i anledning institueringen av Odd Fellow loge nr. 24. Gregorius Dagssønn. Møtet ble ledet av Stor Sire Johan Middelthon, og som øvrige embetsmenn fungerte Storsekretær J. Espelund som Deputert Stor Sire, Storskattmester O. Hallan som Ceremonimester, Storkapellan Karl Ruud som Kapellan og Eks OM Peder Hagen som Eks OM.

 Følgende loger var representert ved den høytidelige anledningen :

 ·        loge nr.   2 Eidsvold

·        loge nr.   3 Eystein

·        loge nr. 10 St. halvard

·        loge nr. 12 Kongsten

·        loge nr. 15 Kongshaug

·        loge nr. 16 Himingen

·        loge nr. 17 Dag

·        loge nr. 20 Fridtjof Nansen

·        loge nr. 21 Fraternitas

·        broderforeningen Svenør

 Etter at Stor Sire hadde redegjort for de forhandlinger som hadde funnet sted i forbindelsen med dannelsen av den nye logen, ble de fem brødrene som skulle underskrive fribrevet, lest opp av Deputert Stor Sire. Da den høytidelige handlingen var utført, ble fribrevet overgitt til disse brødrene som derved ble logens Chartermedlemmer. Det var :

 ·        bror Jens O. Grundseth

·        bror Alf Myhra

·        bror Kristian Eriksen

·        bror Axel Pehrson

·        bror Einar M. Johansen

 Stor Sire erklærte så loge nr. 24 Gregorius Dagssønn for lovlig instituert. Bror Ingvald Hellstrøm leste deretter en prolog han selv hadde skrevet. Fremdeles under ledelse av Stor Sire ble så den nye logens valgte embedsmenn nominert og enstemmig valgt. Deretter ble 2 nye medlemmer innviet i Ordenen. Logen ble så lukket kl. 15.30.

 Samme dag kl. 16.45 ble det første møtet i loge nr. 24 Gregoruis Dagssønn satt i Troskapsgraden. Stor Sire foretok installasjon av logens valgte embedsmenn. Etter at alle de valgte embedsmenn hadde avlagt sine løfter og var innsatt i sine respektive embeder, overtok den nyinnsatte OM Alf Myhra ledelsen og utnevnte sine øvrige embedsmenn. Så ble ordet gitt til UM Reidar Schüller som i sin tur utnevnte sine assistenter.

 Etter at embedsmennene var innsatt, spurte OM om noen hadde noe å frembringe til beste for logen. Det ble frembrakt hilsener fra representantene fra de gjestende logene, og det ble overrakt mange flotte gaver som fremdeles er i bruk på våre logemøter.

 Kl. 19.10 samme kvelden samlet alle de tilstedeværende brødrene seg til brodermåltidet. Det ble servert hellefisk med smør og is til dessert. Det ble holdt diverse taler, og det hele ble avsluttet med et kåseri av OM Alf Myhra over opphavet til navnene Dag og Gregorius Dagssønn. Han konkluderte med at det som særpreget Gregorius Dagssønn var troskap, og han uttrykte håp om at denne egenskapen alltid måtte være tilstede når det gjaldt forholdet mellom brødrene og deres loge.

  3.      Logens første valgte og utnevnte embedsmenn

 

Eks Overmester                                  Jens O. Grundseth

Overmester                                         Alf Myhra

Undermester                                       Reidar Schüller

Sekretær                                             Kristian Sundseth

Skattmester                                         Einar M. Johansen

Kasserer                                             Kjell Karlsen

 

Ceremonimester                                  Ingvald Hellstrøm

Kapellan                                             Andreas Rust-Hansen

Inspektør                                            William Jersbu

Indre Vakt                                          Didrik Throndsen

Ytre Vakt                                            Marcus Møller

Arkivar                                               Otto Stave

Organist                                              Arne Vamråk

OMHA                                               Axel Pehrson

OMVA                                               Joh. Zachariassen

UMHA                                               Olav Skaare

UMVA                                               Sigurd K. Erlandsson

CMHA                                               Einar C. Throndsen

CMVA                                               Kjell Strand

  4.      De første årene

 I den første tiden var logearbeidet konsentrert om tilgangen av nye medlemmer. Det viste seg ganske snart at behovet for en loge i Skien fullt ut ble bekreftet. Tilgangen på nye medlemmer oversteg de dristigste forventninger, og møtene fremover var preget av innvielser og gradsarbeid. Etter at Ordenshuset i Landstadsgt. 41 i Skien var tatt i bruk pr. 12.03.1953, hadde logen en jevn og god fremgang.

 På et møte i mars 1957 ble det fremmet forslag om å danne en broderforening med tanke på å danne en ny loge i Skien. Da dette etter hvert ble en realitet, skapte det visse vanskeligheter med hensyn til valg av ny Overmester. Men etter sterke anmodninger fra brødrene sa sittende Overmester Einar Throndsen seg villig til å sitte nok en periode, og det hele løste seg på en tilfredsstillende måte.

 12. april 1958 ble så loge nr. 57 Fidelitas stiftet. Det medførte at 31 brødre fra vår loge ble innvilget sertifikat for avgangskort, for derved å kunne delta i oppbyggingen av den andre logen i Skien.

 Det ble selvfølgelig meget merkbart for logen vår med den store avgangen brødre, men logen hadde sterke pådrivere blant brødrene, slik at virksomheten fortsatte på en god måte. Det ble tatt kontakt med andre loger, og spesielt for vår loge ble samarbeidet med loge nr. 56 Johan Middelthon i Oslo og loge nr. 16 Himingen på Notodden.

 Internasjonale vennskapsloger fikk vi også i loge nr. 67 M. C. Holm fra Nykøbing Mors i Danmark og loge nr. 96 Balder fra Bollnäs i Sverige – se kategorien ”Vennskapsloge(r)” på hjemmesiden.

 Ellers ble det arrangert fellesmøter i Nedre Telemark med møter i loge Dags lokaliteter i Porsgrunn. På disse møtene deltok brødre fra loge nr. 17 Dag, loge nr. 24 Gregorius Dagssønn, loge nr. 47 Grenmar og loge nr. 57 Fidelitas. Logene vekslet om å presidere. Disse fellesmøtene opphørte etter hvert og ble erstattet av de månedlige møtene i leir nr. 5 Klippen.

  5.      Jubileer

 15 års jubileum

 14. februar 1963 ble logens 15-års dag markert. Møtet ble ledet av OM Inghart Hansen. Det var gledelig at våre Chartermedlemmer var til stede med unntak av Eks OM Grundseth. I tillegg var øvrige veteraner på plass – brr. Ingvald Hellstrøm, Reidar Schüller og Andreas Rust-Hansen. Alle ble behørig hyldet og overrakt blomster.

 25 års jubileum

 15. februar 1972 feiret logen sitt 25 års jubileum. Festlogen ble åpnet av OM Rolf Svendsen kl. 18.35, og det var 57 brødre og 19 gjester til stede. Blant gjestene var Stor Sire Arne Espelund, Chartermedlem Axel Pehrson og major i Frelsesarmeen Fredrikke Nilsen.

 Etter at Ordenens festrituale var fremført, leste Eks DDSS Ingvald Hellstrøm en prolog. Deretter hilste Stor Sire fra Den Uavhengige Norske Storloge og overrakte blomster. I tur og orden det overrakt blomster og gaver fra mange av de innbudte gjesten.

 Under brodermåltidet hadde OM Rolf Svendsen den glede å overrekke major Fredrikke Nilsen en jubileumsgave tilsvarende kr. 6.380 til Frelsesarmeens barnepensjonat ”Bjørkely” fra vår loge. Han takket også våre veteraner, samt Eks OM Eugen Hole for utgivelsen av 25 årsberetningen.

 Mens jubileet ble feiret, brant det levende lys på de avdøde Chartermedlemmenes gravsteder.

 50 års jubileum

 Loge nr. 24 Gregorius Dagssøn nådde en ny milepæl 15. februar 1998 da den skulle feire sin 50-års stiftelsesdag. Det ble selvfølgelig invitert til Festloge. Stor Sire Oddvar Granlund var til stede på denne store kvelden, og det var innbudte gjester fra alle logene i Telemark og fra leir nr. 5 Klippen.

 Galla-middagen ble åpnet av OM Tor Lyngmo som utbringte Kongens skål, og Kongesangen ble sunget. Det var taler fra logene i eget fylke og fra Stor Sire. En prolog ble fremført av Eks Storrepr. Tore Mathisen, og selve ”Gregorius Dagsønn” var til stede med en prolog til ære for logen som hadde tatt hans navn.

 Det ble laget et fint jubileumsskrift som ble sendt til alle logebrødrene, samt til de fremmøtte på selve jubileet.

 60 års jubileum

 60 års jubileet gikk også av stabelen på selve stiftelsesdagen – fredag 15. februar 2008. I likhet med tidligere ble det invitert til Festloge som OM Jan Furumo ledet brødre og gjester igjennom på en fin og verdig måte. DSS Helge Norheim var en av gjestende sammen med representanter for de øvrige logene i Telemark, samt Eks OM Svend Christensen fra vår vennskapsloge i Nykøbing Mors, Danmark – loge nr. 67 M. C. Holm.

 Galla-middagen denne gangen var erter, kjøtt og flesk – yndlingsretten til de fleste av brødrene. Taler var ved DSS Helge Norheim, Storrepr. Thorbjørn Solberg og representanter for gjestende loger.

 Det som ble noe spesielt ved dette jubileet, var logens ulike sosiale engasjementer som kirkekonsert, middag for sosialt trengende personer i byen og besøk til Storlogens lokaliteter i Oslo.

 70 års jubileum

70 års jubileet gikk også av stabelen på selve stiftelsesdagen - torsdag 15. februar 2018. Vi inngikk en avtale med loge nr. 57 Fidelitas om å bytte møtedato for nettopp å oppnå jubileet på stiftelsesdagen.

 100 års jubileet for Odd Fellow Ordenen i Norge

 Lokalt ble dette storslåtte jubileet avholdt i Ibsenhuset i Skien. Det var et stort fremmøte fra alle logene i Telemark og med besøk fra Dep. Stor Sire Harald Thon fra Storlogen. Etter en meget fin galla-middag med taler og sang var det en hyggelig markering fra scenen med opptreden fra brødrene i fylket. Odd Fellow-koret debuterte denne kvelden med sang og underholdning.

  6.      Andre tiltak / arrangementer

 I løpet av de mer enn 60 årene loge nr. 24 Gregorius Dagssøn har eksistert, har aktiviteten vært høy. Mange tiltak har vært initiert, ulike arrangementer har vært gjennomført og logen har bidratt med en rekke midler til lokale organisasjoner. Det er umulig å nevne alt, men litt om mye burde det være plass til.

 Moderloge / fadderloge

 Som tidligere nevnt ble det i mars 1957 fremmet forslag om å danne en broderforening med tanke på å danne en ny loge i Skien. Dette ble etter hvert realitet, og 12. april 1958 ble så loge nr. 57 Fidelitas stiftet. Det var den gangen 31 brødre fra vår loge som den gangen forlot oss til fordel for en nyopprettet loge.

 Den samme prosedyren så dagens lys på nytt rundt tusenårsskiftet. 15. mai 2000 ble Bamble Broderforening dannet etter en tid med ulike sonderinger. På dette tidspunktet var det 35 brødre som hadde postadresse på Stathelle eller i Kragerø, og litt i underkant av 20 brødre tilhørte loge nr. 24 Gregorius Dagssønn.

 I løpet av perioden 2000 til høsten 2003 ble nye 7 brødre innviet i vår loge med den hensikt at de senere skulle bli overført til den nye logen i Bamble. Logen ble så instituert 08. november 2003, og den fikk navnet loge nr. 145 Høgenhei. 5 av våre brødre ble Chartermedlemmer, og 3 av disse ble valgt inn i logens første embedskollegium.

 Ved installasjonen overrakte vår OM Odd Thore H. Sagvolden den nye logen en meget fin ceremonistav som gave. Siden har vår loge ved flere anledninger gitt både pengegaver og sangbøker til nr. 145 Høgenhei.

 Odd Fellow Ungdomsforening nr. 2 Mentor

 I 1970 ble det nedsatt et utvalg som skulle vurdere muligheten for oppretting av en ungdomsforening i Odd Fellow Ordenen i Skien. Etter kontakter med søstre og brødre i loge nr. 57 Fidelitas og Rebekka-loge nr. 15 Via Nova, ble det bestemt at det skulle gjøres et forsøk.

 Fredag 05. februar 1971 holdt Odd Fellow Ungdomsforening nr. 2 Mentor sitt første møte med opptakelser i våre ordenslokaler. Stor Sire Arne Espelund fungerte som formann under høytideligheten, og 38 ungdommer ble ført inn i logesalen under dempet musikk.

 Det ble overrakt gavesjekker fra leir nr. 5 Klippen og samtlige av distriktets loger. Fra leir nr. 8 Vestfold ble det overrakt et fotoalbum og fra Ungdomsforening nr. 1 Juventas i Kristiansand en vakker blomstervase.

 Ungdommene som startet foreningen, viste stor interesse for arbeidet, og de tok blant annet barna på ”Bjørkely Barnehjem” med på turer. Ut over i 70-årene ble det imidlertid vanskeligere å knytte til seg nye medlemmer, og i mai 1977 ble logene i distriktet meddelt at foreningen hadde innstilt sin virksomhet. Den har dessverre ikke startet opp igjen pr. dato.

 Seniorklubben

 23. oktober 1983 stiftet loge nr. 24 Gregorius Dagssøn og loge nr. 57 Fidelitas en seniorklubb. Formålet var å samle de eldre brødrene til et formiddagstreff i eget Ordenshus hver tirsdag i vår- og høstterminen fra kl. 11.00-13.00.

 Selv om møtene er åpne for alle, er det stort sett de eldste brødrene som kommer trofast på disse samlingene. De viser seg å være et godt supplement til de ordinære logemøtene i begge loger – og klubben lever godt den dag i dag.

 Venneaftener

 Helt siden slutten av 1980-årene har det vært en tradisjon i logen vår å arrangere venneaftener èn gang i året. Nevnd for logens styrkelse og ekspansjon diskuterte dette allerede på et møte i mars 1988, og den første venneaften ble arrangert 23. februar 1989.

 I de senere årene har det etter rundskriv fra Storlogen, vært obligatorisk at alle loger arrangerer en venneaften i løpet av et logeår – noe som i dag er blitt til et informasjonsmøte og lagt opp etter en egen mal.

 Gradspillene

 Loge nr. 24 Gregorius Dagssønn har til alle tider vært opptatt av å høyne kvaliteten på de ulike gradspillene. Høsten 1993 ble gradspillnevnda bedt om å finne brødre som var spesielt interessert i å delta i spillene, samtidig som det var et mål å engasjere flere brødre i arbeidet i logesalen. Tidligere hadde en stort sett engasjert brødre som allerede var sterkt belastet med embedsoppgaver og lignende.

 Vi inngikk også et samarbeid med loge nr. 57 Fidelitas om drakter til spillene ved blant annet å dra veksler på Rebekka-loge nr. 15 Via Nova til å sy nytt utstyr. Dette grep i samband med god musikk under gradspillene, har gitt god effekt. Så kombinasjonen interesserte brødre, bruk av drakter og musikkdeltakelse, har utvilsomt vært med på å øke fremmøteprosenten i logen.

 Sosiale engasjementer

 Allerede rett etter 2. verdenskrig da logelivet igjen tok form, har brødre i loge nr. 24 Gregorius Dagssønn vært aktive med tanke på et sosialt engasjement. I 1948 arrangerte logen et ferieopphold for 3 eldre ektepar på Siktesøya og senere har man bidratt betydelig i forhold til institusjoner som Døvehjemmet i Stokke, Polioinstituttet og Sukke Døvehjem.

 Den største innsatsen har vært mot Dagsrudheimen i Nome kommune – en institusjon for psykisk utviklingshemmede. Her har brødrene gjort årlige innsatser helt frem til institusjonen ble nedlagt i 1992.

 I de senere år har logen konsentrert seg om bidrag til SOS-barnebyer, den lokale virksomheten i Frelsesarmeen og Skien Diakonale Senter. Bidrag til UNICEF Barnefond har også vært prioritert.

 Sommerturer

 Siden tidlig på 1980-tallet har det vært tradisjon i logen å arrangere en sommertur. Den er etter hvert blitt obligatorisk og hjemlet i logens Særlov § 1 der det står at sommerturen skal arrangeres 2. eller 3. fredag i juni måned.

 Det har medført mange fantastiske turer opp gjennom årene, der flere av brødrene har stilt sine hytter til disposisjon for denne type arrangement – helst ved sjøen. Dermed har sjømat ofte blitt benyttet til å bespise brødrene, og man har hatt en sosial og minneverdig sammenkomst litt uten om det vanlige.

I senere år har arrangementene vekslet med tanke på lokalisering, slik at "innlandet" også har vært benyttet i flere tilfeller, men ethvert sted har vært tilknyttet en eiendom som tilhører en bror.

 Fotballturer

 Fotballturer til de britiske øyer ble etablert våren 2010, og de legges primært til april måned. Det startet med London i de de første årene, men siden har vi overvært kamp i Skottland, Tyskland og Italia.

Alle turene har vært basert på et visst antall deltakere - maks. 16 personer idet vi også har lagt opp til sightseeing i minibuss på de helgene som er valgt. Ett år var vi riktignok 28 deltakere og hadde to minibusser til disposisjon, men dette blir nok et engangstilfelle idet det er vanskelig å skaffe så mange fotballbilletter til veie.

Turene blir gjerne utlyst på julemøtet, og det er "førstemann til mølla". Det viser seg da at ny tur er fullbooket i løpet av 10 minutter, så arrangementet er mer enn populært.

Fjellturer

 I 2006 trakk embedskollegiet opp et nytt sosialt arrangement i logen ved å arrangere fjellturer til ”Telemarks tak”. Det betød å ta i bruk Turistforeningens hytter på Hardangervidda, og turene blir lagt i månedsskiftet august-september. Dermed er turene blitt en oppstart på et nytt logeår, og de er også blitt meget populære.

I de senere år har vi gjerne invitert med brødre fra loge nr. 145 Høgenhei siden vi er dens fadderloge.