Gjeldende langtidsplan er en videreføring av tidligere langtidsplaner, men med justeringer og tillegg ut fra den situasjonen vi nå står over for i Odd Fellow Ordenen i Norge.

Langtidsplanen gjelder som overordnet plan for alle enheter i Odd Fellow Ordenen i Norge og gjelder for en 4-årig Storlogeperiode. Alle enheter skal med bakgrunn i denne, lage sin egen handlingsplan med tiltak slik at Ordenen i fellesskap skal nå sine mål. Ordenens langtids-plan gir en bindende retning innenfor rammen av våre lover, ritualer, Nummererte Sirkulærer og andre administrative bestemmelser.

Langtidsplanen er en videreføring av tidligere langtidsplaner, men med justeringer og i tillegg ut fra den situasjonen vi nå står over for i Ordenen. Planens målsetninger har et perspektiv på 12 år – tre Storlogeprioder, men vil være dynamisk slik at den legges opp med tanke på en gjennomgang og revidering på hvert Storlogemøte.

Med bakgrunn i denne langtidsplanen skal det utarbeides handlingsplaner med tiltak både i Storlogen og i hvert distrikt. Handlings-planene skal gjelde for fireårsperioden, men med revisjon av tiltak hvert annet år.

Alle loger og leire skal legge opp sine handlingsplaner med bakgrunn i Storlogens langtidsplan, og det er en målsetning at logene og leirene har toårs handlingsplaner med tiltak. 

Fundamentet i planen ligger i ritualer, Fribrevet, Ordenens lover og formålsparagrafen som lyder :

• Å utbre Vennskapets, Kjærlighetens og Sannhetens grunnprinsipper blant menneskene.
• Å undervise dem i kjærlighet til Gud og deres neste.
• Å lære dem at ord ikke er nok, men at disse lærdommer må omsettes i handling.
• For at hver enkelt – etter evne – kan bidra til menneskenes forbedring og fullkommengjørelse.

Odd Fellow Ordenen i Norge har som grunnlag for sin langtidsplan følgende visjon :

Odd Fellow Ordenen skal gi hver søster og bror kunnskap, verdier og holdninger, slik at de gjennom sin livsførsel kan bidra til et bedre samfunn.
1 % av landets befolkning bør være medlemmer av Ordenen.

Planen er delt inn i 7 mål: Ekspansjon, styrkelse, ritualer og etisk innhold, utadrettet virksomhet, informasjon og synliggjøring, organisasjon og internasjonal medvirkning.
Hvert område har en hovedmålsetning som har en langsiktig horisont på 12 år. Under hver hovedmålsetning er det delmål som angir målsetningen for inneværende fireårsperiode. Det er med bakgrunn i disse delmål at det skal lages handlingsplaner med konkrete tiltak.
 

Loge nr. 24 Gregorius Dagssønn har utarbeidet sin Handlingsplan 2010-2014 og lagt ned et betydelig arbeid i den. Planen vil bli vurdert i embedskollegiet hvert år, og resultatet vil bli gjenspeilet i logens årsberetning.