FONTENEHUSET GJØVIK MOTTAR GAVESJEKK

Torsdag 24. oktober mottok daglig leder Kirsti Østhagen og kollega Wenche Gullberg
en sjekk på kr. 20.000,- på vegne av Fontenehuset Gjøvik under høytidelig overrekkelse   
i Odd Fellow sitt Ordenshus i Øvre Torggate.
De var invitert til kveldsmøte i Odd Fellow loge nr. 99 Petrus Beyer der de begge fortalte om hva Fontenehuset står for og hvilket arbeid som blir utført av brukerne. 1. februar 2018 ble tidligere pasienthotellet eller Kløverhotellet overdratt Fontenehuset for å ivareta deres
behandlingsmodell for personer med psykiske helseutfordringer.

Ideen med å la tidligere pasienter med eller uten psykiske diagnoser fungere innenfor et arbeids felleskap er hentet fra New York anno 1948. Mennesker som av en eller annen grunn
har mistet sitt nettverk som følge av sykdomsperioder vil kunne benytte Fontenehuset til å bygge opp mestringsfølelsen i et inkluderende miljø. Fontenehuset på Gjøvik har 52 medlemmer og er på mange måter brukerstyrt gjennom møtevirksomhet to ganger hver dag.
Alle har hatt psykiske utfordringer i lange perioder og kanskje møtt nederlag vis a vis arbeidslivet. Fontenehuset opererer med et såkalt fritidsprogram som gjelder under høytider
og for sosialt samvær. Videre fungerer det som støtte til personlig utfordringer gjennom at deltakere får tildelt arbeidsoppgaver med å drive et hus.

Resultatene av å ha Fontenehuset Gjøvik er ganske oppsiktsvekkende. 93 % av brukerne får en bedre psykisk helse, 63 % får et redusert behov for helsetjenester, 60 % får et redusert behov for innleggelse og 80 % gir uttrykk for en større selvtillit. I samarbeid med NAV søker
man å oppnå midlertidig lønnet arbeid for de 70 % av brukergruppen som ønsker det. Det snakkes om å trene arbeidsmuskelen på Fontenehuset for de som er ekskludert fra arbeidslivet. Det gjelder ikke minst «Ung på Huset», de som faller ut av skolen i aldersgruppen 18-25 år

Odd Fellow er på mange måter tuftet på de samme verdiene som Fontenehuset har.
De etiske verdiene som bygger på utvikling av den enkelte person er til stede i Odd Fellow og i Fontenehuset. Felleskap er rammen rundt og kjernen ligger i det  være medmenneske.
Odd Fellow bygger på de tre kjedeledd:  Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. I Fontenehuset ligger verdien i følgende utsagn: «HØRT – MØTT – SETT». Verdiene smelter sammen i det å være noe for andre mennesker gjennom aktiv deltakelse. Slik går verden fremover.

 

Håkon Rønnevig
Herold
Loge nr. 99 Petrus Beyer
Odd Fellow Ordenen