LOGE 35 HEIDMORK`S HISTORIE

v/ Ex Storrepr. Leif Erik Dahl.

Den 21. mars 1952 ble Loge nr. 35 Heidmork av I.O.O.F. instituert i Hamar og ble således den aller første Odd Fellow-loge innen Hedmark og Oppland.

Fra en sped begynnelse har logen av de svunne år hatt stor framgang og oppnådd resultater som vel ble langt større enn hva de trodde var mulig, de få som i 1949 tok opp arbeidet for å opprette en broderforening i Hamar. De første år i en loges historie er alltid av de vanskeligste, og særlig på et sted hvor det ikke tidligere har vært loge. I Hamar og omland var det på denne tiden bare tre Odd Fellows som hadde litt kjennskap til Ordenens arbeide, og de visste svært lite om hverandre. Fabrikkeier Wilhelm Tønnel kan med rette sies å være den egentlige grunnleggeren av Odd Fellow i våre to fylker - godt støttet opp av herrene Olav Rypdal og Olav Standnes. Både Tønnel og Standnes hadde funnet fram til venner og bekjente som kunne tenke seg å bli med i Odd Fellow Ordenen og Storlogen i Oslo ble da kontaktet.

I begynnelsen av oktober 1949 fikk så Wilhelm Tønnel et brev fra Stor Sire Ingvald Haaland som på den tid var Ordenens øverste leder i Norge. De 10-15 som fulgte innbydelsen til å bli innviet i Ordenen fikk en fengslende innføring i Odd Fellow Ordenens etiske oppgaver og mål. Den store stemningen av tillit, trygghet og sinnets ro de ble møtt av her blant dem som kalte hverandre for brødre, kunne ikke unngå å gjøre sterkt inntrykk og ble sikkert for alle et godt og rikt minne. Allerede den 12. desember 1949 ble det tatt opp 10 nye brødre og disse ble da innviet i Ordenens lokaler i Oslo. Alle ble tatt opp i Loge nr. 2 Eidsvoll som i alle år etter har vist stor omsorg for de nye brødrene fra Hedmarken. Hvert år møtes så brødrene fra Loge nr.2 Eidsvoll og Loge nr.35 Heidmork til felles logemøte og festlig lag. Dette er en tradisjon som aldri skal brytes. Odd Fellow Loge nr. 2 Eidsvoll er således moderloge til vår loge her på Hamar.

Før vi på Hedmarken kunne starte egen loge så var starten en broderforening og naturlig var det at Wilhelm Tønnel ble dens aller første formann.  Dette skjedde den 3. februar i 1950 og møtene som fulgte ble gjennomført i lokalene til Håndverkeren på Hamar. I løpet av 2 år vokste broderforeningen til hele 51 medlemmer og tiden for å starte egen loge nærmet seg raskt.  Det var en tilsynelatende håpløs oppgave å løse lokalspørsmålet. Etter mye arbeide og undersøkelser fikk en leie lokaler i Festivitetens spisesal. Selv om det var høy leie og at alt utstyret måtte stues vekk etter hver møte, så hadde man kommet godt i gang. Økonomien var "sprengt" og en måtte bruke et lånt orgel og kapper til embedsmennene ble først innkjøpt noen år senere.

Så kom gledens dag:

Den 21. mars 1952 ble Loge nr. 35 Heidmork instituert. 51 logebrødre hadde nådd sitt første mål - gleden var enorm. Logens første Overmester ble da Wilhelm Tønnel og med seg i kollegiet hadde han brødrene Eyvind Lillevold, Olav Standnes, Ole A.Corneliussen, Ole Myhr, Reidar Thorkildsen, Reidar Wiger og Harald Jansen.  I løpet av året steg medlemstallet til 64. Alt utstyret ble betalt og ved årsskiftet var logen faktisk gjeldfri.

Odd Fellow er en humanitær organisasjon og det ble blant brødrene hvert år samlet inn bidrag som ble gitt til Parkgården på Hamar samt til barnehjemmene i Vang, Hamar og Stange... Vi kan nå hoppe fram til året 1955 og medlemstallet var kommet opp i hele 103 og økonomien var betydelig styrket. Logen kunne dette året gå til anskaffelse av eget, nytt orgel. Framgangen de første årene viste at logen så absolutt hadde de rette medlemmene ved "roret" og allerede i 1956 kunne logen kjøpe Posthusgården på Hamar med tanke på nytt Ordensbygg. Meningen var å bygge på en 5. etasje til bruk for logen, noe myndighetene allerede hadde gitt tillatelse til. Men slik ble det ikke !  Postverket ville kjøpe hele gården og dette ble da solgt med meget god fortjeneste.

Arbeidsmengden var stor for logen når en tenker på at det i 1956 var i alt 54 innvielser og gradtildelinger - og innen utgangen av året var medlemstallet kommet opp i 117.  Da medlemstallet i 1957 kom over 130, et tall som kan sies å være i overkant av det ønskelige, fikk Eyvind Lillevold anmodning fra Storlogen om å lede ny broderforening med sikte på enda en loge i Hamar. Loge nr. 59 Herman Anker ble så stiftet den 5. juni 1958...( Loge nr. 35 Heidmork er også moderloge for Loge nr. 63 Anders Sandvig på Lillehammer og Loge nr. 130 Eystir på Elverum..) Som nevnt ble Posthusgården solgt og logen kunne gå til innkjøp av Stangevegen 24 hvor det med omfattende ombyggingsarbeider kunne bli gode logelokaler. Den 17. februar i 1961 ble logehuset innviet som Odd Fellows lokale. Fortsatt må en også i denne sammenheng nevne den store innsatsen fra Wilhelm Tønnel. Som takk for hans innsats ble det på hans 60. års dag den 17. juni avduket et maleri av ham som i dag henger sentralt i logens selskapslokaler.

Loge nr. 35 Heidmork har gjennom alle disse årene fått et grundig fotfeste i Hamar og omkringliggende kommuner. Logen har arbeidet meget godt innad blant medlemmene og ut i form av betydelige humanitære bidrag... Ordenens motto er Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Dette er de tre begreper vi skal utvikle oss mot som Odd Fellows. Logen har passert 50 år - vi har store målsettinger for de neste 50 - ikke minst at vi alle skal arbeide mot: Å være mot andre som vi vil at andre skal være mot oss". Med den målsettingen vil Loge 35 Heidmork fortsatt vokse i årene som kommer. 

Nytt Ordensbygg på Hamar.
Oppsummering:

Gjennom flere år, og særlig i de siste generalforsamlingene i Stangevegen 24, har hovedtema vært hva som kan gjøres for å ivareta og forbedre bygningsmassen i Stangevegen 24 slik at denne eiendommen kunne fungere optimalt for vår logedrift. Mange modeller er drøftet. Restaurering av hele huset, påbygging for å få mere plass samt et helt nytt Ordenshus et annet sted. Mange skisser og tegninger har vært utarbeidet ettersom det klart gikk i retning av en full restaurering av nåværende lokaliteter. Av ulike årsaker har ikke planene blitt noe av. Det er en kjennsgjerning at hovedhuset i Stangevegen 24 trengte en omfattende restaurering. Den påbygde logesalen, som ble tatt i bruk i 1962, holder god kvalitet. Den ville ikke ha vært omfattet av en restaurering i første omgang. En ombygging av Stangevegen 24 ville ha resultert i at vi fikk ulike høyder på husets gulvplan. Det ideelle ville være, som mange ønsket, at alt skulle ligge på en flate og dermed sikre bedre framkommelighet.
Å bygge nytt ble derfor mere aktuelt. Ulike komiteer ble satt ned for å vurdere et nybygg og legge planene fram for styret og generalforsamlingen. Flere tomter ble vurdert, men beliggenhet, manglende byggetillatelse og høy pris satte en stopper for de fleste alternativene. Å realisere et nytt Ordenshus er meget vanskelig – ikke minst økonomisk.

Men så dukker det opp et interessant alternativ;

Idrettens Hus på Ajer, like utenfor sentrum, ble lagt ut for salg. Dette var et flott og moderne bygg med god kvalitet som relativt enkelt kunne bygges om til nytt Ordensbygg for logene.
Og slik ble det. Vi har nå et Ordenshus som vil tjene alle Odd Fellow-logene i Hamar i mange, mange år framover.Styret, prosjektledelse og medlemmer har gjort en kjempeinnsats gjennom planlegging og gjennomføring. En stor takk må rettes til alle medlemmer som har stått på med dugnadsinnsats. Uten dette engasjement hadde det ikke vært mulig å få til det som vi nå har; et fantastisk Ordenshus.


                                           ​                                           Foto: Leif Erik Dahl