Loge Heidmork hadde som et overordnet siktepunkt å skaffe Ordenen egnet logelokale på Hamar.
Ved Institueringen i 1952 hadde det lykkes, som en midlertidig løsning, å få til en leieavtale om lokaler i Festiviteten i Strandgaten på Hamar.
Lokalene var rommelige og pene, men mangelen var at logens inventar måtte stues bort når det ikke var i bruk.
Alt inventar av tre ble laget av br. Snekkermester Svensson.
Ved Institueringen var følgende brr. Chartermedlemmer: Wilhelm Tønnel, Eivind Lillevold, Ole Myhr, Ole Corneliussen, Ivar Ørstadvik og Asbjørn Skråstad.
Det var gaver og blomster fra i alt 21 loger foruten Danmark, Den Norske Storloge og Leir Norge.
Følgende gaver er notert:

-      CM stav

-      Løftebok

-      Alterduk

-      Gong-gong

-      Urne

-      Lysestaker på OM plass

-      Sylofon    

Wilhelm Tønnel ga den gamle Bibelen som i dag ligger på Alteret samt de to sølvlysestakene som pryder alteret. Bibelen var opprinnelig en gave til Wilhelm Tønnel fra restauratør O.Chr.Holthe i loge nr.4 ”De syv fjelde”.

Arbeidet med å skaffe logen egne, eide lokaler fortsetter og flere eiendommer ble vurdert. I 1956 fikk br. Asbjørn Skråstad, gjennom slekt og svogerskap med byggmester Stensrud , rede på at Posthusgården i Hamar var til salgs.
Br. Hjelm Andersen, senere medlem i loge Herman Anker, opplyste det samme i et logemøte den 15. November og Wilhelm Tønnel meddelte at han og br. Skråstad hadde hatt konferanse med eieren.
I logemøte den 29. November ga Wilhelm Tønnel en redgjørelse om Posthusgården som da var til salgs. Husnemda og Storlogens arkitekt anbefalte kjøp av gården. Husnemda besto av Wilhelm Tønnel, Ole Myhr og T.Wigers med Lars Vasli som varamann. Prisforlangende var 570.000.
Fast lån på 300.000 kroner. Den Norske Storloge ga tilsagn om et lån på 200.000 kroner. Det restrerende beløp må dekkes av Loge 35 Heidmork og logebrødrene ved partiobligasjoner pålydende 500 kroner.
Fra Bygningsrådet var det gitt tilsagn om påbygg av 5.etasje til logebruk. Arkitekten anslo ombyggingen til ca. 100.000 kroner.
Ved votering ble det enstemmig vedtatt å gå til innkjøp av eiendommen Grønnegata 52 på de skisserte vilkår. På dette møte var det 35 brødre tilstede.
I møte den 19. desember 1956 skulle den økonomiske side av handelen avgjøres, idet logen måtte skaffe 80.000 kroner innen den 20. desember. Det var i orden med lån 500.000 kroner på gården. To alternative løsninger av saken forelå:
1:      Tegning ”pro rata”.
2:      Garantierklæring til Wilhelm Tønnel ” in solideum”.

Løsningen med garanti ”in solideum” ble vedtatt med 34 av 41 stemmer – ved kontravotering stemte kun 4 brødre i mot !
Det garantibrev ”in solideum” er da utstedt til Wilhelm Tønnel. Det bærer ikke Heidmork eller Odd Fellows navn og er således logen og de brødre som ikke har undertegnet uvedkommende.
Kommer garantibrevet fram til juridisk anvendelse ved huskjøp tilkommer alt ansvar og ære de brødre som undertegnet garantierklæringen.
I logemøte den 20. desember  1956 ble de framlagt status pr. 30.12.1956. Kjøpesummen forfalt i 3 terminer nemlig; 30.12, 10.01 1957 og 10.01 1958.
Opplandske Kreditbank hadde innvilget et lån til Wilhelm Tønnel på bakgrunn av solideum-erklæringen fra 42 brødre.
Vedtekter for Odd Fellow-gården ble drøftet. Forslaget skal godkjennes av Den Norske Storloge og Husstyret som da besto av Tønnel, Myhr og Wigers ble valgt som interimstyre inntil generalforsamlingen har valgt nytt styre.

I møte den 11. Mars i 1957 ble Vedtektene for Grønnegata 52 vedtatt. Som styre ble enstemmig valgt; Wilhelm Tønnel, Tore Wigers, Oddvar Aarseth med Lars Vasli som varamann. Til å støtte opp ble valgt; Helmer Sørholte, Sigmund Stafne, Asbjørn Skråstad, Carl Wiggen, Henry O.Dørum og Tor Smestad. Varamenn; Jac.Olsen, Lars Kulbrandstad og Arne Jemblie.

3 aksjer i Grønnegata 52 ble overført Herman Anker i forbindelse med oppgjøret ved dannelse av nye loge. Aksjene hadde pålydende a kr. 1.000.

Generalforsamlingen i Grønnegata 52 gjorde 2. April i 1959 vedtak om salg av Posthusgården til Staten ved postverket for kr. 725.000 kroner. Bakgrunnen for dette salget var at det viste seg meget vanskelig å kunne bygge på den påtenkte logesalen.
Samtidig hadde styret i Grønnegata 52 fått et tilbud om kjøp av Stangevegen 24. Dette tilbudet var såpass gunstig at styret hadde undersøkt muligheten for å bygge  egnede lokaler for Odd Fellow Ordenen i denne eiendommen.
Styret hadde utarbeidet to skisser. Det ene utkastet kalt ” Antik” viste at det var mulig å legge en logesal i 2. Etasje. Denne ville bli liten og vanskelig å benytte. Et annet forhold var at 2. Etasje var utbildet til en eldre dame, og det ville være problemer med å få frigitt disse lokalene.
Det andre utkastet som ble kalt ”Kloster” forutsatte å legge til en fløy mot gaten som ville gi meget gode muligheter for selskapslokaler og logesal.

Den Norske Storloge godkjente salget av Grønnegata 52. Gevinst på salget ble 160.000 kroner.
Etter instituering av Rebekkaloge Maud ble denne loge tildelt 2 aksjer i det nystiftede gårdselskapet STANGEVEGEN 24.

Styret i Stangevegen 24  besto i 1960 av; Wilhelm Tønnel formann, Oddvar Aarseth nestformann, Lars Vasli kasserer, Thora Skåret sekretær, Hans Dahl styremedlem, Eivind Reiss Mathisen styremedlem. Varamenn; Carl Wiggen, Hjelm Andersen og Reidun Eriksen.

Styrets hovedoppgave var å få klarlagt alle planer for ominnredning og tilbygg. Etter anbefaling fra Storlogen ble egen arkitekt engasjert som byggets arkitekt. Br. Sverre Lieng hadde den byggetekniske konsulents oppgave. Ingeniør Ruud hadde planleggingen av V.V.S. anleggene.
Ingeniør Johs Hannevold hadde planleggingen av alt elektrisk installasjoner. Oddvar Aarseth var byggearbeidets ansvarshavende ved godkjenning fra Hamar Bygningsråd.

Styret har fungert som byggekomite, og fikk fullmakt av Husnemda til å ordne finansieringen innen en framlagt ramme av eget forslag. På grunn av eierforholdet i 2. Etasje måtte ominnredningen utstå inntil videre.

Arbeidet i Stangevegen 24 omfatter samtlige arbeider med ombygging i kjeller og 1. Etasje av den gamle bygningen som var oppført i 1902. Videre tilbygg og innredning av logesal.

Som hovedentreprenør var antatt Asbjørn Kloster Elverhøy, varme og oljefyringsanlegg Svein Ruud. Ventilasjon Asbjørn Engen. El.installasjon brødrene Olstad, malerarbeide Johan Foss og blikkenslagerarbeide Michael Schøi & sønner.

En del av arbeidet gikk i fast entreprise, mens ominnredninger i den gamle bygningen ble utført mest som dugnadsarbeide.
Brødrene i Heidmork tegnet seg for dugnadsarbeide i alt med ca. 600 timer og ytet i alt ca. 50 000 kroner i bidrag til bygget. Rebekkasøstrene ga et bidrag på 7000 kroner. Heidmork ydet et lån fra Enkefondet på 14 000 kroner og logens egen kasse på 3.000 kroner. Loge Herman Anker ga et lån på 3.000 kroner. Partialobligasjonene innbrakte 100.000 kroner. Lån i Stortingsgate 28 var på 100.000 kroner og lån i Odd Fellows begravelseskasse 67.000 kroner. Lån i Vang Sparebank var på 100.000 kroner. Byggearbeidet startet februar 1961 – og fullført februar 1962 med innvielse av logesalen 17. Februar 1962.

Innredningen i salen ble utført etter tegninger som arkitekten hadde utarbeidet. I noen detaljer hadde byggekomiteen egne forslag som arkitekten bygget sine forslag på.
Den kjedeleddborden som er laget rundt salen er foreslått og utført av br. Svensson som ga dette utstyret som gave til sin loge ! Søylene på siden av OM-podiet er en ide fra Wilhelm Tønnel. Vegglysene i logesalen er bygget etter en ide av br.Johs Hannevold.

Med Innvielse av Ordenslokalene i 1962 hadde endelig loge 35 Heidmork fullført sin store tanke om å skaffe Odd Fellow Ordenen lokaler i Hamar by.

Hamar, 18. mai 2011.

Leif Erik Dahl
Storrepresentant