Istindkjeden

Vedtekter for Logeheimen 2013

Publisert

                                                       

§ 1

Logeheimen A/S er et selskap med fullt innbetalt aksjekapital på kr 100.000,- fordelt på 1000 aksjer à kr 100,- og pålydende navn.

§ 2

Selskapets formål er ved innkjøp, leie, utlån eller bygging og drift av fast eiendom å skaffe Odd Fellow Ordenen på Bardufoss tjenelige lokaler.

Ved å tegne aksjer eller yte lån kan selskapet også anvende midler til støtte for institusjoner og selskaper i og utenfor Bardufoss tilhørende eller tilknyttet Odd Fellow Ordenen.

Selskapets forretningskontor er på Bardufoss i Målselv.

Meddelelser til aksjonærene og deres representanter skjer ved brev.

Selskapets organisasjon er i henhold til Vedlegg 1, datert 17 jan 2013.

§ 3

Aksjonærer skal alene være alle Odd Fellow – og Rebecca loger av I.O.O.F. på Bardufoss.

Aksjenes omsettelighet er begrenset idet ingen aksjer kan omsettes eller på annen måte overdras til mer enn dens pålydende. Ved stiftelse av nye Odd Fellow Loger eller Rebecca Loger av Odd Fellow Ordenen skal disse være berettiget til av nåværende aksjeblokk eller ved aksjeutvidelse, og erverve aksjer på lik fot med tidligere aksjonærer.

Ønsker en Odd Fellow Loge eller Rebecca Loge å overdra sine aksjer, skal dette bare skje til de øvrige loger på Bardufoss etter forhåndsmessig fordeling.

Ved påtenkt overdragelse må aksjeeierne sende melding til styret, som straks varsler de berettigede skriftlig.

§ 4

Selskapets styre skal bestå av 3 (eller et høyere ulikt antall) medlemmer med personlige varamedlemmer, innstilt med likt antall medlemmer og varamedlemmer fra hver av logene. Styrets leder skal velges på tur og omgang fra de respektive logene. Ved opprettelse eller oppløsning av loger på Bardufoss skal styret utvides/innskrenkes med medlemmer og varamedlemmer fra vedkommende loge.

Styremedlemmene velges for 2 år, men etter 1 års funksjonstid går to medlemmer med varamenn ut. Generalforsamlingen velger styreleder, nestleder og sekretær.

Gjenvalg kan finne sted.

Styret fatter sine beslutninger med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder (møteleder) har stemt for. Styret er beslutningsdyktig når minimum halvparten av medlemmene er til stede.

Styret kan meddele prokura. Selskapet tegnes av styrets leder eller av tre styremedlemmer i fellesskap.

Det kan ansettes forretningsfører.

§ 5

I generalforsamlingen møter hver Odd Fellow Loge og Rebecca Loge med 3 representanter, hvorav den ene skal være OM. Disse velges for 2 år av gangen, med funksjonstid som logens nevnder for øvrig. Bare OM har adgang til å stemme på vegne av sin loge. Hvis OM ikke kan møte kan en av de to øvrige representantene avgi stemme. Vedkommende må møte med skriftlig fullmakt.

Stemmeberettigede er selskapets styre og logenes OM eller vedkommende OM’s representant med skriftlig fullmakt.

§ 6

I generalforsamlingen velges en kontrollkomite bestående av 4 medlemmer, 2 fra hver loge. Valget gjelder for 2 år av gangen. Kontrollkomiteen leder velges på tur og omgang fra de respektive logene for 1 år av gangen. 2 av medlemmene av kontrollkomiteen skiftes hvert år. 2 medlemmer fra hver loge fungerer til enhver tid.

Komiteens leder alene, eller hele komiteen, kan innkalles til Logeheimens styremøter, men har ikke stemmerett i styret.

Kontrollkomiteen skal kontrollere selskapets drift, og til ubestemte tider kontrollere selskapets kasse og beholdninger av verdipapirer så vel egne som deportert, samt pengeanbringelser.

Kontrollkomiteen påser at revisjon utføres på betryggende måte, og har å gi forslag til disposisjon av dennes uavgjorte antegnelser. Ved kjøp, salg, belåning, garantistillelser og pengeanbringelse i fast eiendom eller lån eller gave, skal kontrollkomiteen gi innstilling til styret.

Det føres protokoll over kontrollkomiteens møter, og den gir årsberetning til generalforsamlingen.

§ 7

I generalforsamlingen velges en valgkomite. Komiteen skal ha 3 medlemmer, 1 fra hver av logene samt komiteens leder som velges på tur og omgang blant de respektive logene for 2 år med funksjonstid som for nevnder for øvrig.

§8

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år etter aksjelovens bestemmelser (innen utgangen av juni måned). Innkalling skjer med 3 ukers varsel. Innkallingen skal vedlegges styrets beretning og årsregnskap i revidert stand, samt forslag som styret forelegger til behandling. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, og skal også innkalles innen 2 uker når det til behandling av bestemt angitt emne kreves skriftlig av revisor eller aksjeeiere.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder.

Alle valg og beslutninger avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder det møtelederen har stemt for.

Eventuelle vedtektsendringer avgjøres i generalforsamling, men må ha 2/3 flertall av de frammøtte.

§ 9

I ordinær generalforsamling behandles:

a.    Styrets beretning.

b.    Kontrollkomiteens beretning.

c.     Fastsettelse av resultatregnskap og balansen.

d.    Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse. Utdeling av utbytte kan ikke finne sted.

e.    Fastsettelse av godtgjøring til styret og kontrollkomiteen, samt godkjennelse av revisors honorar.

f.      Valg av styremedlemmer med personlige varamenn, herunder styrets leder.

g.     Valg av medlemmer til kontrollkomiteen, herunder komiteens leder.

h.    Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valgkomiteens leder.

i.      Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 10

I tilfelle oppløsning av selskapet skal midler som blir tilbake etter at aksjonærene er tilbakebetalt aksjens pålydende beløp, anvendes i Odd Fellow Ordenens interesse etter bestemmelse av den oppløste generalforsamlingen med 2/3 flertall av den samlede aksjekapital, og vedtaket er godkjent av Den Uavhengige Norske Storloge I.O.O.F.

 

§ 11

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser.

 

                                                   Bardufoss den    

 

Styreleder

Vedtatt etter behandling i generalforsamlingen den:

Godkjent av Stor Sire den:  år 2013

 

                                                                                                                              Vedlegg 1 til Vedtekter for Logeheimen A/S

                                                                                                                              Dato: 17 jan 2013

 

 

 

A/S LOGEHEIMEN

Styreleder

Rebecca Loge 87 Stella Polaris

1 medlem

m/personlige varamedlem

 

Loge 110 Istindkjeden

1 medlem

m/ personlige varamedlem

Forretnings fører

                                                                               

Kontrollkomite

4 medlemmer,                  2 fra hver av logene

Valgkomite

3 medlemmer