Perioden 2019 - 2021

Visjon

Leir nr.12 Akershus skal være en positiv og attraktiv leirinstitusjon og en foretrukken møteplass for alle kvalifiserte brødre i de tilsluttede loger i Distrikt 21.

Dette skal oppnås gjennom:

 • Å gjennomføre det rituelle arbeidet på et høyt nivå.
 • Å fremme og stimulere forståelsen og opplevelsen av Odd Fellow Ordenens etiske og åndelige grunnlag.
 • Å bestrebe seg på å være en kunnskapsrik og verdiskapende leir.
 • Å være en leir som er raus og bryr seg om patriarkene.
 • Å oppmuntre til godt samhold mellom patriarkene og god kontakt mellom medlemmene i distriktets loger.
 • Presentere aktuelle og interessante foredrag i tilknytning til ettermøtet, samt så ofte som mulig samlende program/teama under brodermåltidet.
 • Å bygge alt arbeide på formålsparagrafen i Lov for Odd Fellow Leire og på Ordenens lovverk generelt.

Embedsmenn

For å gjøre Leiren til den positive og attraktive institusjon som vi ønsker, påhviler det Nominasjonsnemnden å finne og foreslå til verv, de patriarker som har de rette kvalifikasjoner og som er villig til å legge ned den tid og de ressurser som må til for å få dette til å skje. Det er en nødvendighet å diskutere aktuelle kandidater som valgte embetsmenn med valgkomiteens kandidat som påtroppende HP.

Det rituelle arbeidet

Det rituelle arbeidet skal gjennomføres på et høyt nivå som skal gjøre det attraktivt og givende for patriarkene å komme til våre leirslagninger.

Dette skal oppnås slik:

 • Leiren skal, gjennom øvelser, instruksjon og stadig motivering av involverte embetsmenn og aktører, opprettholde og videreføre vårt nåværende høye nivå i fremføringen av våre ritualer.
 • Samtidig skal man etterstrebe ytterligere perfeksjonering der det er mulig. Leiren skal også fokusere på tolkningen av de ”mindre” rollene i gradspillene. Dette for å unngå nøling og usikkerhet og for å gi en bedre totalopplevelse.
 • De valgte embedsmenn skal søke å holde kontakt med tilsvarende embedsmenn i andre leire for å utveksle erfaringer. Også ved behov å benytte Stor Marsjall for å avklare rituelle spørsmål. Erfaringene og avklaringene deles med øvrige kollegium.
 • Det er imidlertid viktig at man tar hensyn til den enkelte patriarks evner og muligheter, slik at det rituelle arbeidet til enhver tid oppleves som positivt og lystbetont av våre ulike aktører.
 • Leirens 2. HM er ansvarlig for å planlegge – og innkalle til øvelser før gradpasseringene.
 • Leirens HP skal utnevne en erfaren instruktør, fortrinnsvis blant Leirens Eks. HP-er eller benytte DSS hvor han har anledning.
 • Det skal legges stor vekt på bruk av musikk på leirslagningene generelt og i det rituelle arbeidet spesielt. Å benytte en god organist er av stor betydning, men også fremføring av musikk fra CD’er tilpasset Leirarbeidet vil i betydelig grad bli benyttet.
 • Bruken av lys og andre effekter skal tillegges stor oppmerksomhet.
 • Leirens utstyr og rekvisitter skal til enhver tid være i god stand, og nødvendige utskiftninger skal skje i samråd med Embetskollegiet, inspektørene og Nevnd for Anskaffelser.
 • Yngre patriarker, som ikke kan delta i Gradspasseringer, skal i egne samlinger, som holdes parallelt med hovedmøtet, gis alternativ undervisning og utdypning, jfr. Kunnskapsløftet. Dette arbeidet ledes av Leirens Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon v/Storrepresentant.

Fremmøte

 • Fremmøteprosenten bør ligge på minimum 25 %, noe som i dag tilsvarer i overkant av 85 patriarker i snitt.
 • Leiren vil, før hver leirslagning, sende E-post til alle patriarker tilhørende vår Leir med opplysning om kommende møte. Leiren vil også aktivt informere om leirslagningene på våre web-sider.
 • Vi må også synliggjøre Leiren i de enkelte Loger på en enda bedre måte. Logens Herold, Storrepresentant eller Eks OM bør ha som fast oppgave å informere i sin loge om hver leirslagning på siste møte før Leirslagningen.
  Ordningen med besøk fra Leiren ved 3. grads – passeringer i de respektive loger er meget positiv og bør videreføres.
 • Leirslagningenes innhold må virke attraktive på patriarkene slik at de ønsker å komme til leirslagningene.

Gjennomføring av leirslagningene

Formøte

 • Tradisjonen med musikk og servering av kaffe og konfekt når patriarkene ankommer Leiren, videreføres. Patriarkene møtes av representanter fra leirens Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon og ønskes velkommen. Vi søker også å oppfordre patriarkene til å søke nye bekjentskap på hver leirkveld.

Leirslagningen

På leirslagninger der det ikke gjennomføres gradspasseringer, vil det bli lagt vekt på at det enten fra HP-stolen, YP-stolen eller en av de andre stolene fremføres noe til beste for patriarkene.

Aktuelle temaer kan være:

 • Opplesning fra Etisk post
 • Opplesning fra andre kilder som har innhold som naturlig faller inn i et godt Leirmøte.
 • Å fremføre egne tanker og refleksjoner rundt temaer som assosieres med hva vi ønsker å stå for som Odd Fellows.
 • Også på disse leirslagningene bør musikk, enten fremført av Organist eller ved hjelp av musikkanlegg, benyttes for å skape stemning og rom for ettertanke og ro.
 • Interne og eksterne foredragsholdere kan benyttes – se eget punkt.
 • Ordningen med eget arrangement for yngre patriarker opprettholdes og videreutvikles i regi av Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon.

Ettermøte

Leirens 1. HM har ansvaret for planlegging og gjennomføring av taffelet og ettermøtet.

 • Ettermøtene skal legges opp på en attraktiv og givende måte, slik at patriarkene også ønsker å delta på denne delen av Leiraftenen.
  Målet er at flest mulig av de som deltar på leirslagningen også deltar på ettermøtet.
 • Midlene til å oppnå dette er forskjellige typer aktivitet slik som sang og musikk, opplesing, foredrag (se eget punkt) av både interne og eksterne krefter etc., men det må også være tid til den gode samtalen patriarkene imellom.
 • Det er svært viktig at patriarkene på våre møter knytter kontakt med brødre fra andre loger. Således etableres nye, verdifulle vennskap, og erfaring og ideer rundt logemessige forhold kan utveksles. Leiren må ha som mål at man på en vennskapelig måte oppmuntrer medlemmene til «å blande seg” med brødre fra andre loger.
 • Servering av kaker eller lignende til kaffen ved middager, anses som en permanent ordning.

Foredrag / foredragsnemd

 • Foredrag skal fortsatt være et viktig element og tilbud til patriarkene.
 • Foredragene skal fortrinnsvis ha tilknytning til vår Ordens tanker og innhold, men også andre emner, eksempelvis av samfunnsmessig eller kulturell karakter, vil være av stor interesse.
 • Den utnevnte Foredragsnemnd har her en stor oppgave og utvelgelsen av foredragsholdere og tema er ekstremt viktig for at patriarkene skal finne møtene attraktive.
 • Så langt det er mulig bør Foredragsnemnden også benytte interne foredragsholdere

Synliggjøring

 • Leiren må påvirke de enkelte Loger til å synliggjøre Leiren enda bedre, blant annet ved at Logenes embedsmenn innarbeider faste rutiner for å minne brødrene om møtene i Leiren. Den direkte kommunikasjon fra Leiren mot de enkelte patriarker vil også styrkes (se punktet om FREMMØTE).
 • Leirens valgte embedsmenn vil fortsatt være til stede i Logene og holde tale ved taffelet i forbindelse med tildeling av DHS- grad.
 • Storlogens informasjonsopplegg, «Et Ørkenliv», presenteres for nye patriarker. Dette ledes av Leirens Storrepresentant.

Leirens økonomi

 • Leir Akershus har solid økonomi og bør ha som målsetting å opprettholde et forsvarlig nivå også i fremtiden.
 • Dette skal oppnås gjennom å holde en medlemskontingent som dekker den normale driften samt et overskudd hvert år tilsvarende 5 % av medlemskontingenten.
 • Fond som i dag finnes og som vedlikeholdes og bygges gjennom positiv drift, skal benyttes til investeringer som ikke kan regnes til normal drift, bl.a. nye regalier og drakter til gradspillene, nye ritualbøker etc.
 • Leirens Skattmester skal til enhver tid vurdere den økonomiske utviklingen og gi tilbakemeldinger til embedskollegiet. Både Leirens- og Privatnevndens regnskap skal føres i Focus.
 • Lov for Leire sier at: ”Kontingenten betales forskuddsvis for minst 6 måneder ad gangen”, men vårt mål er at kontingent innkreves 1 gang pr. år, og Leirens Skattmester sender ut krav senest i løpet av februar. Dette reguleres via leirens Særlov.

Internett og Web-ansvar

 • Leirens skattmester og sekretær skal i størst mulig utstrekning kommunisere med patriarkene via e-post, der adressene er kjent fra Fokus - dette for å redusere Leirens kostnader.
 • Leirens utnevnte Herold skal, i samarbeide med Embedskollegiet og spesielt Hovedpatriarken, opprettholde og holde levende Leirens hjemmeside.

Leirens hjemmesider

Leirens Hjemmesider skal holdes levende og ytterligere forbedres.

 • Nye innlegg og bilder skal jevnlig legges inn og patriarkene oppfordres til å komme med innspill.
 • Leirens kollegium vil være ansvarlig ”Redaktørkomité” med Herold som ”Ansvarlig redaktør”.

Medlemsutvikling

 • Gjennom logenes Storrepresentanter søkes å sikre en stabil pågang av kvalifiserte brødre årlig som kandidater til Leiren.
 • Ved å gjennomføre foran beskrevne aktiviteter, skal Logenes brødre oppfatte deltagelse i Leiren som positiv og attraktiv. Dette skal gi en utvikling som sikrer at 90 % eller flere av de som tas opp, fortsetter sin vandring i Leiren og får sine gradstildelinger fortløpende.
 • Patriarker som har fått DKP grad, skal også føle motivasjon til å fortsette et godt fremmøte.
 • Leirens tilbud skal virke tiltrekkende på våre medlemmer og gi dem lyst til, og ønske om å delta i de forskjellige aktiviteter som tilbys.

Samarbeid med andre enheter

Til glede for alle Patriarkene og for å sikre en god utvikling skal Leirens embedsmenn tilstrebe å ha et godt og fruktbart samarbeide med:

 • Storlogen
 • DSS og Distriktsrådet
 • Logene i Distrikt 21
 • Leirens Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon
 • Leir nr. 1 Norge
 • Leir nr. 25 Glomma
 • Øvrige av Ordens institusjoner og utvalg det er naturlig å samarbeide med.
 • Leiren bør for øvrig alltid være åpen for å reise på besøk til – eller motta besøk fra – andre Leire.  Vi skal også opprettholde en god kontakt med våre 2 vennskapsleire, Patria i Sverige og Sjöstjernan på Island.
 • Leirslagning på Ski bør gjennomføres minst en gang per Embedsperiode.

 Oslo, oktober 2019
for Embedskollegiet i Leir nr. 12 Akershus.