Prolog ved Rebekkaloge nr 17 Unitas innstituering 6.oktober 1957 - som også ble lest ved logens 60-års jubileum.

Det er livets lov - en norm
når noe nytt blir til,
at kimen er et tankefrø
som spirer frem og tar sin form
som vekster i april.

Og dette nye grønn skudd
kan- selv om det er spedt
godt trosse både vind og sludd
når det har livets rett.

Vi virkeliggjør den nå - idag
og danner selv vårt eget lag,
en gren på logestammen
som vi skal verne sammen.

Den grenen er vårt eget verk
og kaller på den jevne
og omsorgsfulle virkelyst
til den er blitt så stor og sterk
at den får bæreevne.

Det er i målet med ide'n
å sitte på den grønne gren
og høste frukter i vårt fang
som takk for skapertrang.

Som motto - som en rettesnor
vu valgte tre så store ord
som sannhet - vennskap - kjærlighet
med store løfter - store krav
ja, så og si i hver bokstav.

La så det mål vi har i kveld
bli- felles beste - alles vel
hva også navnet Unitas
jo rommer i seg selv.

Vi sier sannhet med vår munn
men legger vi denhelt til grunn,
vi sier vennskap, kjære venn
og venter kanskje noe igjen.

Kan hende og - for alt vi vet
begjær blir kalt for kjærlighet.
nei, la oss ikke i vårt lag
gi rom for slike selvbedrag.

Vi fyller ikke alle krav -
til store mål - til hver bokstav,
men med litt vilje går det an
å vær ganske sann.

Å være god og trofast venn
Da blir det over dagen
det rette himmelspenn
og over - som et stjernevell
står kjærligheten selv.

*******************************

Loge Unitas 60-års beretning

Slik lød begynnelsen på prologen som ble lest ved institueringen av vår loge, nr. 17 Unitas, den 6.oktober 1957. Dette lille grønne skudd er i dag blitt til et tre med grønne grener. Spiren til det hele ble sådd den 12.mars 1955. Da sendte bror Erik Lindseth, som den gang var OM i loge nr. 34. Fredriksten, et brev til Rebekkaloge nr. 10 Semper Ardens i Moss hvor han tok opp mulighetene for en Rebekkaloge i Halden.

Etter søknad ga Det Norske Rebekkaråd tillatelse til å stifte en Søsterforening. Søstrene Reidunn Jargvoll, Ågot Svendsson, Ågot Knudsen, Ingrid Østby og Lilly Fossum kom til Halden den 1.mars 1956 og Halden Rebekkaforening ble stiftet. Søster Kirsten Jacobsen ble foreningens formann, søster Hanna Johnsen sekretær og søster Gudrun Lindbo Fossum kasserer.

Etter hvert kom det flere damer til, og det var 30 søstre som sto klare for instituering som ble foretatt av daværende Rådspresident, Ragnhild Evjen.

 Da Rebekkaloge nr 17 Unitas nå var blitt en realitet, fikk vi etter hvert også medlemmer fra Sarpsborg, Askim, Mysen og Strømstad. Disse hadde ønske om med tiden å stifte egne loger på hjemstedet. Den 17.november 1962 var det 35 søstre som kunne instituere Rebekkaloge nr 31.Cecilia, Mysen og den 18.november 1967 var 36 søstre, etter lengre tids forberedelser, klar for instituering av Rebekkaloge nr 38 Astrid, Sarpsborg. Vår loge, nr. 17 Unitas, var nå blitt moderloge til to Rebekkaloger.

Vel 60 søstre fra Mysen og Sarpsborg var blitt opptatt i Halden. Over halvparten av disse ble også forfremmet til tredje grad i vår loge, nr 17 Unitas. Dette viser hvor flittig det ble arbeidet for Ordenes ekspansjon de første 10 årene i logens historie. Det ble en forholdsvis liten loge igjen, men med pågangsmot og iver ble det tatt fatt på arbeidet med den videre ekspansjonen.

I forbindelse med dette jubiléet holder logen sitt 1037. møte.

Nå ved vår merkedag, har Loge nr. 17 Unitas 82 medlemmer og av dem er det det 4 søstre som er 50-års jubilanter, 3 som er 40-års jubilanter og 19 25-års jubilanter.

For 22 år siden ble Søstertreffet en realitet, Disse avholdes en gang per måned og det har i alle disse årene vært hyggelige møter å se frem til for mange av søstrene.

Nordisk Treff. Logen har vennskapsloger fra Skövde i Sverige, og Ringsted i Danmark, som er byene Halden kommune også har som sine vennskapsbyer. Rebeckaloge nr. 21 St:a Elin fra Skövde og Rebekkaloge nr. 63 Fru Inge fra Ringsted. Logene besøker hverandre annet hvert år. Nordisk Treff ble første gang avholdt i Ringsted i 1980. Det neste som skulle vært avholdt i Halden i 1982 ble utsatt i to år grunnet munn- og klovsyke. Men siden har de vært avholdt uten opphold. Det vil si vi hittil har hatt 18 Nordiske Treff.

Vår loge har et spesielt vennskapsforhold til Rebeckaloge nr. 114 Mareld i Strømstad, da denne loge ble grunnlagt blant annet av søstre som tidligere var søstre i vår egen loge

Sosialt engasjement. Når det gjelder vårt sosiale arbeid, har vi i alle år støtte opp om alle henvendelser som har kommet fra Den Norske Storloge. Den siste landssaken var innsamlingen til SOS Barnebyer. Vi er også engasjert i fadderbarn, for tiden har vi to stk, ett i Angola og ett i Nicaragua. Det skal heller ikke glemmes at i landssakene for redningsskøytene «Odd Fellow I» og «Odd Fellow II» gjorde vi en respektabel innsats. Nå er vi i gang med innsamling til vår tredje redningsskøyta «Odd Fellow III». Den landssaken fullføres over 3 år og er således i havn i 2019. Lokalt har vi alltid gjort vårt beste med å bidra til humanitære organisasjoner som arbeider i Halden.

Det har i alle år vært et godt samarbeid med Odd Fellow loge nr. 34 Fredriksten. Vi har alltid julemøte, juletrefest og kirkebesøk sammen. I år skal vi ha vårt 43. felles julemøte, denne gang er brødrene vertskap.

Vårt ordenshus Berga ble innviet 6.januar 1955, og det var da loge nr. 34 Fredriksten og brødrene som eide det. Slik skulle det bli i mange år inntil 5.januar 1976, da det ble lagt til rette for at også vår loge og våre søstre kunne gå inn på eiersiden Ordens huset eies per d.d av begge våre loger. Våre loger har en eierandel på 50% hver.

Hovedinntektskilde var i flere år basert på at vi leide ut våre selskapslokaler til eksternt vertskap. Logene har de siste 8 år driftet vårt Ordenshus selv, og ansvaret for den daglige driften har vært ivaretatt av styret. Hovedinntektskilden har vært utleie av våre selskapslokaler til eksterne og til logenes medlemmer. I tillegg til leieinntekter fra utleie av våre selskapslokaler, bidrar våre loger med husleie av logesal og selskapslokaler til våre møter. Alle logens medlemmer betaler i tillegg til årlig kontingent, et beløp som er øremerket vedlikehold. Det er ved flere anledninger søkt om og innvilget økonomisk tilskudd fra Storlogen og Sparebankstiftelsen, som blant annet er brukt til en sårt tiltrengt oppgradering av vårt kjøkken. Det er gjennom alle år blitt utført et formidabelt dugnadsarbeid, og ulike aktiviteter, blant annet flere loppemarked. Dette som et bidrag til å drifte og vedlikeholde vår Ordenshus. Logenes Fung. Eks OM tiltrer automatisk styre, og har direkte ansvar for å ivareta Logens interesser.

Det ble allerede i 2013 startet en prosess for å utrede mulighetene om det kunne bygges leiligheter på en del av tomten til Odd Fellow-huset, Berga sa. Hovedtanken var at slike leiligheter skulle tilbys for salg til logens medlemmer.
Hovedhensikten med prosjektet var å søke å skaffe vårt Ordenshus økonomi, som skulle øremerkes vedlikehold.

Det ble fra styret nedlagt et stort arbeid med både arkitekt og kommunale myndigheter. Godkjent regulerings plan var klar i januar 2016. Odd Fellow-huset, Berga, startet da prosessen med finansiering av prosjektet, men måtte etterhvert beslutte å selge hele prosjektet. Det ble i mai 2017 solgt til bror Rolf Olsen for 1 mill NOK, i tillegg til inndekning av kr 400.000,- for arkitekttegninger og reguleringsplan.

Salget av prosjektet som inkluderer en fraskilt tomt har således oppfylt en av intensjonene, det å skaffe vårt Ordenshus en bedret økonomi til vedlikehold.
Man er således ikke i like stor grad prisgitt inntekter fra utleie av våre selskapslokaler til eksterne, da dette er en noe usikker inntektskilde, inkludert stor slitasje og vedlikeholdsutgifter. Overskuddet fra salget av prosjektet skal øremerkes fremtidig oppgradering og vedlikehold av vårt Ordenshus

Ved markeringen av at vår loge er 60 år, går våre tanker og vår takk til de som tok initiativet til å danne denne logen, og for det sosiale arbeidet de har nedlagt. Vi takker også alle embedsmenn og søstre som har fortsatt dette arbeidet frem til i dag.

Gratulerer med 60-års dagen

Kjære søstre i Rebekkaloge nr.17 Unitas

I anledning av at Rebekkaloge Unitas i 2017 runder 60 år, sender jeg mine beste ønsker og gratulasjoner.

Gjennom alle bestående 60 år har Rebekkaloge Unitas vært en livskraftig loge, og stor takk rettes til chartermedlemmer, embedsmenn og alle søstre som har ført logens arbeid og tradisjoner videre med stor dyktighet og til beste for Odd Fellow Ordenen.

Rebekkaloge nr.17 Unitas ønskes fortsatt fremgang og vekst.

Lykke til i årene som kommer!

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Unni Beate Bergsland DSS nr.23 Smaalenene 

Kollegiet 2017-2019

Bak fra v; Storrep Ann-HelenTorgalsbøen Pedersen, sekr Lisbeth Friberg, skattm Unn Gunnarsson, CM Eva Taugbøl Ekcbo

Foran fra v; Eks OM Grete Olsen, OM Lise Holter Andersen, UM Solveig Søtorp

I løpet av 60 år har mange av logens søstre blitt veteraner. Her følger en liste over 50-, 40- og 25-års veteraner.

 

50-års veteraner                                                 40-års veteraner
                                                                           
Kirsten Jacobsen
Svanhild Sandberg                                               Anne Marie Bodan
Tordis Engen Nygård                                           Aslaug Brevig
Liv Abelsen                                                         Edith Johansson
Grethe Bjørnstad                                                 Randi Olsen
Ingebjørg Thomassen                                           Åse Kristiansen
                                                                            Grete Stumberg
                                                                            Karin Stomperud
                                                                            Synøve Andreassen

25-års veteraner                                                 25-års veteraner

Agnet Aunevik                                                    Marit Bøhn
Esther Finsrud                                                     Anni J. Gunnarstorp
Eva Sofie Hansen                                                Hilde Røed
Aymy Olsen                                                        Inger Pettersen
Lily Svads Rødsberg                                            Eva Svenkerud
Edith Kopperud                                                   Anna Maria Stien
Elly Kinander                                                      Synnøve Nicolaisen
Reidun Halvorsen                                                Anne-Marit E Dahl
Turid Diskerud                                                    Bodil Marie Eriksen
Wenche Halkjær                                                  Marit N. Lundquist
Synøve Torgalsbøen                                            Berit Kildebo Lettenstrøm
Solveig Skattum                                                  Gerd Kolås
Gunn Hjørdis Haugen                                          Inger Evensen
Marie Heide Mørck-Johnsen                                May Dahlman
Lise Holter Andersen                                           Anne-Lise Sannerød
Karin Kruge Solberg                                            Sonja Saenger
Karoline Ludvigsen                                             Torill Rødven

 

 

Logens valgte embedsmenn * 2007-2017

2007-2009                                                           2009-2011
OM Aase Larsen                                                  OM Anne Lise Sannerød
UM Anne-Lise Sannerød                                      UM Eva Mette Jørgensen
Sekr Ann-Helén Torgalsbøen Pedersen                 Sekr Anne-Kari Pettersen
Skattm Ragnhild Larsen                                       Skattm Thorbjørg Holm
Kass Eva Sofie Hansen                                        Kass Lisbeth Friberg

2011-2013                                                           2013-2015
OM Ann-Helén Torgalsbøen Pedersen                 OM Hanne Jensen
UM Hanne Jensen                                               UM Grete Olsen
Sekr Grete Olsen                                                  Sekr Solveig Søtorp
Skattm Thorbjørg Holm                                       Skattm Mona Carlsen
CM Lise Holter Andersen                                    CM Lise Holter Andersen

2015-2017                                                           2017-2019
OM Grete Olsen                                                  OM Lise Holter Andersen
UM Lise Holter Andersen                                    UM Solveig Søtorp
Sekr Solveig Søtorp                                             Sekr Lisbeth Friberg
Skattm Unn S Gunnarsson                                   Skattm Unn S Gunnarsson
CM Eva Taugbøl Eckbo                                       CM Eva Taugbøl Eckbo

Den største glede i livet vi kan ha.
Det vet vi jo fra før, er å gjøre andre glad.
Gjør dagens gode gjerning til vane på din vei.
Lev livet slik at daglig, kan noen takke deg.

****************************************

Glimt fra Rebekkaloge nr. 17 Unitas 60-års jubileum. En vakker, høytidelig og minneverdig ettermiddag/kveld som Lise Galaas Svendsen har beskrevet så smukt på denne side tidligere. ❤️ Som 1. gradssøster er det nesten litt overveldende med alt som skjer en sånn dag, men det er fantastisk å være med og få se og oppleve det hele. Jeg er veldig takknemlig til alle søstre og brødre for å gjøre denne feiringen til en sånn flott opplevelse. Gratulerer så mye med dagen! ❤️

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen fra Kirkens Nødhjelp avd Halden

Loge nr. 17 Unitas fra Halden feirer i kveld 60 års jubileum og delte i den anledning ut tre gaver på 10.000,- kroner. Det var en beveget Trond som mottok pengene som er øremerket til ungdomsprosjektet i Halden. Vi takker jubilanten for gaven og kan garantere at det kommer godt med!

Odd Fellow ordenen har en sterk sosial profil og vår loges 60-års jubileum ble også markert ved utdeling av 3*10.000,- kr. Kirkens Bymisjon avd Halden ved Trond Henriksen, Halden Frivilligsentral ved Wenche Erichsen og Trivelskoordinator ved Halden Kommune, Lisbeth Bjerke mottok hver sin sjekk.
Alle 3 var invitert til en liten seremoni lørdag kl 1700 før selve markeringen av jubileet fant sted.

Det var 29 egne søstre tilstede ved  jubileet og 11 gjester. Det var uten tvil en meget hyggelig aften for alle

 DSS Cecilia W Boman      Eks Om Grete  Olsen        HM Anne Bergerud 
OM Inger Stenshol nr 31 Cecilia                                       Karin Nygaard

OM Hilde Johansen nr 38 Astrid                                                    Magnhild M Bang

Eks OM Inger Karin T Engebretsen nr 50 Kjeden                     Ingebjørg Thomassen

Marie Heide Mørch-Johnsen                                                         Karin Stomperud

CM vm Berit Törn nr 101 Beda Hallberg                                     Synøve Iversen

Unn Gunnarsson                                                                                Mona Carlsen

June Hilland Andersen                                                                      Grete Stumberg

Anne Lise Sannerød                                                                          Anne Karin Heiberg

Solveig                                                                                                   Ann Cathrin Lie Nordbrøden

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Grethe Thon                                                            OM Åse Lislerud nr 50 Kjeden

Hanne Jensen                                                          OM Sylvia R.Trolltun nr 10 Semper Ardens

Birgit Lindahl                                                           Solveig Skattum

Lise G Svendsen                                                      Synøve Torgalsbøen

Bodil Eriksen                                                            May Dahlman

Karoline Ludvigsen                                                Marie Maes

Karine Eriksen                                                         Lisbeth Friberg

Thorbjørg Holm                                                      Jan Kingo Lilleby

Wenche Anker-Rasch                                           OM Åsa Karlsson nr 114 Mareld

Eva Taugbøl Eckbo                                                 Ann-Britt Skjerve

************************

Vår sekretær Lisbeth Friberg skrev et fyldig referat fra kvelden.

Rebekkaloge nr 17 møte nr 1038 *  60 års jubileum 07.10.2017

 Feststemte gallakledde søstre og gjester kom til Berga i god tid før kl.17.00 for å være med på gaveoverrekkelsen.

Wenche Erichsen fra Frivilligsentralen, Lisbeth Bjerke triveselskoordinator i Halden kommune og Trond Henriksen fra Kirkens Bymisjon i Halden var invitert til denne seremonien.

Gaveoverrekkelsen på kr 10.000.- til hver, foregikk i salongen og de lovet å komme tilbake så vi kan høre om hva pengene blir brukt til. Lisbeth Bjerke sa at pengene hun fikk ville gå til hytteleie for sommertur for eldre sykehjemspasienter.

Kl 18.00 begynte seremonien i loge salen det var en verdig og høytidsfylt stund med tekster og fin musikk.

Vi var 29 egne søstre og 11 gjester tilstede.

Etter en deilig en musserende aperitiff gikk vi tilbords.

UM Solveig Søtorp åpnet gallamiddagen med velvalgte ord og DSS Unni Beate Bergsland utbringte en skål for Kongen og deretter Stor representant Ann-Helen T Pedersen som utbringte en skål for Den Uavhengige Norske Storloge og Kongesangen ble sunget.  

Forretten var laksepate med tilhør, hovedrett hjortefilet med tilbehør og vin i glassene til de som ønsket det.

4   brødre serverte og en bror, Stor Rep. Jan Kingo Lilleby fra nr 34 Fredriksten var eneste mannlige gjest.

Det var taler av OM Lise Holter Andersen, DDS Unni Beat Bergsland, og hilsen fra Leir nr 2 Borg, Rebekkalosjene nr 38 Astrid, nr 50 Kjeden, nr Semper Ardens nr31 Cecilia, nr 34 Fredriksten og nr114 Mareld i Strømstad. De kom med gaver og blomster.

Kveldens overraskelse og en gave fra OM kom tenoren Åsmund Kaldestad han og holdt en fantastisk konsert som fikk alle til å beundre hans stemmeprakt.

Desserten kom på bordet i form av Tilslørete bondepiker og OM Åsa Karlsson takket for maten og for jobben til servitørene.

Taffelet ble avsluttet på sedvanlig måte med Halden sangen.

Etterpå var det kaffe og sjokolade i salongene.

En vellykket jubileumsfeiring og tusen takk til alle som har stått på både før, under og etter. Det gjør seg ikke selv og UM Solveig har holdt trådene samlet og rodd dette i land på en flott måte.

Halden Arbeiderblad var tilstede ved utdelingen og vi fikk god omtale i avisen.

Sekr. Inger-Lisbeth Friberg

****************************