Overrekker gave: OM Hjalmar Kåløy (nr 2 fra venstre)
overrekker gavesjekken til Martine Høyåsen, Ingunn
Lyngseth Holme, Inge Rosenvold, Børre Møinichen og
Berit Fjelde

Av Ivar Eidsaa

- Det at vi får slike gaver som dette, gjør at vi kan beholde personell som innehar den nødvendige kompetansen, sier Terje Rosenvold.
- Ofte er det slik at begynner man først i KUP, så blir man i KUP, sier Martine Høyåsen, som berømmer de mange frivillige for en flott og betydningsfull innsats.
- Uten disse hadde vi ikke klart å gi et tilbud til de vi ønsker å gjøre noe for, fremholder hun.
- Et viktig stikkord for oss, er å være sosialfaglige sterke. Det bidrar en slik gave til, sier Lyngseth Holme.

Ungdom i alderen 13-18 år

Det er fortrinnsvis ungdom i alderen 13-18 år som KUP retter mye av sitt arbeid inn mot å hjelpe, ungdommer som er midt mellom det man kan omtale som vanlige ungdommer, og som ikke har utviklet store rus- og/eller psykososiale problemer.
- KUP gir et tilbud til ungdom som har utfordringer for eksempel med rus og psykiatri i familienære forhold, som kan oppleve en krise i forbindelse med en skilsmisse, eller at livet på en eller annen måte ikke fungerer som ungdommene ønsker, kanskje at ungdommen ikke mester livet sosialt, sier Lyngseth Holme.
- Derfor er det viktig å kunne få dem med her, i stedet for at de først fanges opp etter mange år, sier Børre Møinichen.
KUP har et nært og godt samarbeid med sosiallærere og kontaktlærere ved ungdomsskolene og de videregående skolene i distriktet.
Mye av arbeidet KUP driver er en kombinasjon av sosial omgang, aktivitet og samtaler for ulike grupper. En av dem er tilbudet som gis til unge mødre. Dette er et nettverksbyggende og kompetansehevende treffsted for unge mødre med deres barn.

Mødregruppe

Mødregruppa samles hver mandag fra 15.30 til 18.00 i Frikirken sine lokaler i sentrum (ved Kvadraturen Skolesenter). Mødregruppen er et tilbud til unge mødre som ønsker litt ekstra støtte og et sosialt felleskap i den nye rollen som mor. Mødregruppa ledes av Ingunn Holme og Bente Fjelde, samt med god hjelp av cirka 10 frivillige.
KUPs første mødregruppe ble opprettet etter at ei jente som tidligere hadde gått i ei aktivitetsgruppe tok kontakt fordi hun var blitt gravid. Hun ville beholde barnet og ønsket at det skulle få en tryggere og bedre oppvekst enn det hun selv hadde fått.
KUP inngikk samarbeid med Forsterket Helsestasjon og fikk støtte fra Sosial- og helsedepartementet til oppstart av en mødregruppe i september 1999. På grunn av stor pågang startet KUP sin andre mødregruppe høsten 2005 i Vågsbygd. Jentene fikk tilbud om å være med i mødregruppe fra barna var født til de var cirka to år. Mange av mødrene ga uttrykk for at de ønsket et tilbud også etter dette.
I 2006-2008 fikk KUP trosopplæringsmidler fra Kirkerådet til et prosjekt kalt ”Mer enn ord; et diakonalt brobyggingsprosjekt”.

Aktivitetsgrupper

KUP driver aktivitetsgrupper for ungdom i alderen 12-18 år. Gruppene består av både gutter og jenter, og er et tilbud for de som har lite/dårlig fritidstilbud eller vansker i forhold til familie/venner/selvfølelse/det å mestre hverdagen sin.
- Forebyggende gruppetiltak for ungdom med slike risikofaktorer har vist seg å ha meget god effekt hvis ungdommene blir med fra de er 12-14 år til de er 17-18 år. I aktivitetsgruppene får de unge stabil/trygg voksenkontakt, avgrenset/oversiktlig fellesskap, positive utfordringer og gode fellesopplevelser, sier Lyngseth Holme.

Gruppe for jenter med minioritetsbakgrunn 

KUP startet høsten 2004 sin første gruppe for jenter med minoritetsbakgrunn i samarbeid med Karuss ungdomsskole. KUP henter jentene på skolen med minibuss, og kjører dem hjem når gruppen er slutt. Etter anmodning fra minoritetsrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) startet KUP en ny gruppe for minoritetsjenter fra Grim skole høsten 2011. Det er plass til 12 jenter i hver gruppe. Gruppene drives av KUP i samarbeid med skolesektoren, minoritetsrådgiver i IMDi, RVTS Sør og Familiekontoret. Tiltaket finansieres delvis gjennom øremerkede midler fra IMDi og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Buf-dir).

- Bygge gode relasjoner

- Målsettingen for tiltaket er blant annet å bygge gode relasjoner og nettverk og utvide minoritetsjenters handlingsrom i det norske samfunnet. Det legges opp til samtaler og refleksjon rundt temaer som er viktige for jentene, samt aktiviteter som gjør at jentene blir kjent med og trygge på lokalsamfunnet og storsamfunnet som de er en del av. Det har kommet tilbakemeldinger fra skolen om at jentene har blitt tryggere og mer «synlige og selvbevisste» etter at de begynte i tiltaket. Det ble i 2012 også opprettet et eget gruppetilbud for mødrene til de som går i jentegruppene. Mødregruppen samles i KUPs lokaler én ettermiddag annenhver uke og ledes av minoritetsrådgiver ved Kvadraturen Skolesenter, forteller Berit Fjelde.

Folkehøgskole

KUP har over lang tid arbeidet for å etablere et skoletilbud med et bredt spekter av utdanningsløp for å gi et tilbud til ungdommene man kjenner så godt. Det var en stod dag for KUP da Kristiansand Folkehøgskole høsten 2015 kunne starte opp. Skolen har et bredt spekter av linjer: Friluftslinje, global linje (Namibia og Sør Afriak), beachvolleyball, dyr og natur, barn og oppvekst, film- og TV-produksjon, dykking, samt helse, omsorg og velvære.
På skolen får blant annet enslige unge mødre anledning til å en utdannelse, hvor mødrene bor på skoleområdet sammen med barnet sitt.