Samuel Johnsons oldebarn John Hauge fra loge nr. 1 Norvegia

Samuel Johnson var en voksen mann da han ble medlem av Odd Fellow Ordenen i 1907. Forholdene Ordenen levde under den gangen var så små at man knapt kunne kalle den for en orden. Allerede fra de første ukene etter at han ble innviet kom Samuel Johnson i en lederposisjon. Først i broderforeningen som skulle danne ny loge i Kristiania en gang i fremtiden. Så ble han Overmester i den logen som ble overflyttet fra Stavanger til Kristiania i 1908. Deretter ble han Overmester i den nystiftede Rebekkaloge nr. 1 Scta: Sunniva i 1909. Og i 1910 ble han av den danske Stor Sire Petrus Beyer utnevnt til Distrikts Deputert Stor Sire for Norge i 1910.

Odd Fellow Ordenen er en verdibærer. Disse verdiene er først og fremt å finne i våre ritualer. Samuel Johnson sto for arbeidet med å overføre Odd Fellow Ordenens ritualer fra andre språk til velklingende norsk. Dette gjorde han med brødrenes logeritualer og senere med leirritualene. Når det gjelder Rebekkalogens ritualer skapte han et fullstendig nytt rituelt univers for søstrene. Dette kom som en verdensnyhet. Ingen Rebekkaloge i verden hadde før Sct:a Sunniva hatt en innvielse og tre logegrader. Og idéskaperen og forfatteren var Samuel Johnson selv.

Det er vanskelig å tro at et visjonært menneske som Samuel Johnson ikke fra første stund har tenkt seg at Odd Fellow Ordenen i Norge skulle få en egen og selvstendig Storloge. Ser vi på hans handlinger viser disse at han har arbeidet mot dette målet allerede fra 1908 og frem til 7. august 1920. Underveis var han i tvil om norsk Odd Fellows hadde vokst frem til en slik etisk modning av en egen og selvstendig Storloge kunne forsvares så tidlig som det faktisk ble. Men da mulighetene viste seg i horisonten omkring 1918, satte han alle krefter inn på at en norsk Storloge skulle etableres. Og det ble den 7. august 1920 og med Samuel Johnson som den første Stor Sire i Norge.

Hundre år etter kan vi lettere se Samuel Johnsons egenskaper på en måte som samtiden vanskelig kunne. Her skal trekkes frem tre som også forklarer Odd Fellow Ordenens suksess, selv med betydelig motstand. Samuel Johnson var visjonær. Han hadde planer og drømmer for Odd Fellow Ordenen som han i mangt må ha vært alene om. Hans likestillingssyn førte til at han ga norsk kvinner gjennom Rebekkalogene en rituell likestilling med menn. Det vi i dag tar som en selvfølge, var i 1909 en ganske revolusjonerende holdning og handling. Hadde det ikke vært for han, er det mulig at europeiske Rebekkasøstre hadde hatt samme rituelle situasjon som Rebekkasøstrene i USA med bare en logegrad. Samuel Johnson var en usedvanlig arbeidskraft. I tillegg til sin advokatpraksis opprettet han en Odd Fellow loge, en Rebekkaloge og drev en omfattende reisevirksomhet over hele landet for å spre informasjon og å drive propaganda for Odd Fellow Ordenen. Dette fortsatte han med i stor stil etter at han ble valgt som Stor Sire i 1920. Samuel Johnson ville omforme Odd Fellow Ordenen i verdimessig retning. Dette gjorde han i betydelig grad gjennom sitt forfatterskap av ritualer, sine mange sanger, sine artikler og sine foredrag. Ved de sentrale veivalg som Ordenen sto overfor omkring 1925, forelå to muligheter. Det ene var å forme Ordenen mer som et forsikringsselskap, noe som var inn i tiden den gang. Det andre var å gjøre Odd Fellow Ordenen enda mer verdiorientert og fullføre det gamle mottoet om «to elevate the character of Man»

Den Norske Storloge som ble instituert 7. august 1920 var i betydelig grad Samuel Johsons fortjeneste. Han hadde mange og dyktige medarbeidere. Men også disse så på Johnson som arkitekten, byggmesteren og lederen. En rekke Odd Fellow ledere frem til etter siste krig, så på Johnson som den store inspirator.

Når vi i dag markerer dagen for Den Norske Storloges første hundre år, er det riktig å si at etableringen av Storlogen handler om mannen og verket. Etter Johnsons død i 1928 falt mannen fra. Men verket – Den Norske Storloge og Odd Fellow Ordenen i Norge – står fortsatt og har hatt en bemerkelsesverdig vekst, utvikling og tilpasningsdyktighet. De senere års vektlegning på at Odd Fellow Ordenen er en verdibærer og fordypningen i det rituelle arbeid både i loge og leir, er det all grunn til å tro at ville glede Samuel Johnson dypt og inderlig.