Opprinnelsen

Vi vet ikke sikkert hva som er Ordenens opprinnelse og det er også ulik mening om hva Odd Fellow egentlig betyr.
Mye tyder allikevel på at navnet er kommet fra «Oath Fellows» ,altså edsvorne brødre. Det er nemlig slik at vi avlegger bestemte og avgjørende løfter.
Ordenen har sitt utspring i England, hvor det eksisterte Odd Fellow lag på 1600-tallet. 
Formålet var allerede den gang basert på nestekjærlighet, omsorg og vennskap.

Vår Ordensgren tilhører den amerikanske gren. Den ble stiftet i Baltimore i USA på initiativ av en engelsk utvandret Odd Fellow bror, Thomas Wildey. I vertshuset «The Seven Stars» insituerte fem tidligere Ordensbrødre den første loge, Washington Lodge no.1. Som leder, Overmester, ble Thomas Wildey valgt den 26. april 1819. Den datoen betegnes som Ordenens stiftelsesdag.
Thomas Wildey var leder av Odd Fellow Ordenen i USA inntil han trakk seg tilbake i 1833. Kvinnelige Odd Fellow medlemmer kalles Rebekkasøstre. De er organisert i Rebekka-institusjonen, en integrert og likestilt del av Ordenen.
Scuyler Colfax het mannen som opprettet Rebekkainstitusjonen i 1851. Det var lenge før kvinner fikk alminnelig stemmerett og var særdeles framsynt. Søstrene er på samme måte som brødrene sammensluttet i lokale, separate loger. Logene arbeider hver for seg, men er basert på samme formål, motto, lover og forskrifter.

Ordenen spredte seg raskt i USA og etter hvert også til en rekke land over store deler av verden. Den kom til Europa i 1870-årene og til Norge i 1898.

Norge

Den første Odd Fellow loge i Norge ble instituert i Stavanger, men ble senere overflyttet til Kristiania (Oslo). Den første Rebekkaloge ble instituert i 1909, også dette i Kristiania. Den norske Odd Fellow Ordenen er i dag underlagt Den Europeiske Storloge, som har det overordnede ansvar for Ordenens drift og utvikling i Europa.
Pr. 1.1.2019 er det 21.885 medlemmer i Norge. Disse er fordelt på 156 Odd Fellow loger og 131 Rebekkaloger.

 

The Mystery

De laug og ordner som oppsto i England under den industrielle revolusjon, ble ikke alltid vel ansett.
Ordener som avkrevde løfter ble sett på som konspiratoriske mot tronen og kongedømme, og av den grunn forbudt. Medlemmer som ble avslørt, ville derfor kunne regne med lange fengselsstraffer for å være medlem. Derfor utviklet man passord og symboler, slik at man kunne forsikre seg om at det kun var gode brødre som fikk adgang til logen. 

Symbolene ble i stor grad benyttet fordi mange medlemmer ikke var lese og skrivekyndige. Bruken av symboler forklarte for disse verdiene, og den etiske veiledning som logene tok oppgaven med å formidle. 
Dette er en del av mystikken i vår Orden. Vi har tatt det med oss som en del av vår egenart og tradisjon. Det skaper en grad av samhørighet å kunne dele det hemmelige verk.
Bare de innviede vet hva symbolene og passordene betyr.

 

Ritualer

Våre ritualer er også bygget  på årelange tradisjoner. Språket er gjennom tidene endret, men innholdet og konseptene er holdt. Alle disse ritualene holdes hemmelig for den som ikke er innviet i dem. Det har en klar pedagogisk effekt. En åpen loge er aldri tilgjengelig for en utenforstående.  D.v.s. at ingen som ikke kan tilkjennegi seg som en Odd Fellow vil få tillatelse til å komme inn i en åpen loge. En åpen loge betyr i den sammenheng en loge som har startet sitt møte.
Mange loger lar søkere få komme  inn i logerommet etter at logen er lukket.  Men da er symboler og rituell utsmykning fjernet.
Man skal være medlem for å ta del i våre ritualer. Og medlemskapet utvikles over tid, slik at vår pedagogiske måte å forbedre mennesket på, får ta sin tid. Man begynner som en novise – med blanke ark og et åpent sinn. Så lar logen deg utvikle deg framover med ny kunnskap og nye ritualer. Som logesøster eller logebror blir du aldri fullt og helt utlært. Og som de fleste andre dannelsesreiser, det handler om hva du selv makter å gjøre det til.