Til behandling forelå:

  1. Aksjonærfortegnelse
  2. Gogkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder, samt tellerkorps.
  4. Godkjenning av forretningsorden
  5. Kapitalforhøyelse
  6. Styremandat
  7. Vedtektsendring
  8. Endring av valgkomitèens arbeidsinstruks
  9. Styrevalg

Styrets leder Runar Gjerald innledet møtet med å ønske alle velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling.

Pkt. 1 - 3
Styreleder i selskapet ledet møtet under konstitueringen og pkt. 1 - 3 ble vedtatt uten merknader. Deretter overtok den valgte møteleder som for anledningen var en ekstern advokat.

Pkt. 4 Godkjenning av forretningsorden
Forretningsordenen ble godkjent uten vesentlige kommentarer.

Pkt. 5 Kapitalforhøyelse
I forbindelse med opptak av Rebekkaloge nr. 130 Dråpen som aksjonær, er det nødvendig med en kapitalutvidelse. Styret foreslår således for generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

"Selskapets aksjekapital økes med kr. 6.000,- fra kr. 114.000,- til kr. 120.000,- ved utstedelse av 40 nye aksjer à kr. 150,- til pari kurs.

Emisjonen rettes mot Rebekkaloge nr. 130 Dråpen. Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer fravikes, jfr. aksjelovens § 10-15.

De nye aksjer forutsettes tegnet i generalforsamlingsprotokollen. Innbetaling av aksjene skal skje inne 14 - fjorten - dager.

De nye aksjer gis rett til utbytte fra og med inneværende år.

Selskapets vedtekter §3 vil etter dette lyde:

"A/S Stortingsgaten 28 er et selskap med aksjekapital på kr. 120.000,- fordelt på 800 aksjer à kr. 150,-"

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 6 Styremandat
Da styret har behov for et mandat for fase 1, skisse- og forprosjekt for rehabilitering av Stortingsgaten 28 - Odd Fellow gården, foreslår styret for generalforsamlingen å gi styret følgende mandat:

"Selskapets styre gis mandat til å gjennomføre skisse- og forprosjekt for total renovering/rehabilitering av Stortingsgaten 28 - Odd Fellow gården - som beskrevet i dokument datert 25.08.2014. Total renovering/rehabilitering, Mandat.

Noen merknader til forslaget kom, men forslag til nytt mandat for styret ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 7 Vedtektsendring
Basert på innspill fra to aksjonærer om vedtektsendring som innebærer at styret kan bestå av intil 6 medlemmer, med 2 varamedlemmer, foreslår styret for generalforsamlingen å vedta følgende nye tekst i vedtektenes § 6, første ledd:

"Mellom generalforsamlingene har Styret den utøvende myndighet. Styret består av inntil seks medlemmer med to varamedlemmer. Styret velges av Generalforsamlingen, som ved særskilt valg velger leder og nestleder"

Vedtektsendringen ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 8 Endring av valgkomitèens arbeidsinstruks.
Som en konsekvens av vedtaket under pkt. 7, ble følgende endring i pkt. 1, tredje avsnitt, første linje i arbeidsinstruksen enstemmig vedtatt:

"Èn leder, èn nestleder, samt inntil fire medlemmer med to varamedlemmer"

Pkt. 9 Styrevalg
Som en konsekvens av vedtak i pkt. 8 ble Erik Bern etter valgkomiteens innstilling, enstemmig valgt til nytt styremedlem.

Styrets leder Runar Gjerald takket så aksjonærende for den ekstraordinære generalforsamling, som ble avsluttet med en enkel servering.