I år ble den, etter forslag fra loge nr. 42 Humanitas, i sin helhet gitt til Heidrunsenteret i Bispegaten 9D Trondheim.
         Senteret er et kommunalt lavterskeltilbud for bostedsløse kvinner over 18 år med rusproblemer. Det gir et krise- og korttidstilbud for aktive misbrukere, og tilbyr overnatting i trygge og skjermede omgivelser. Man søker å begrense de ulike skadevirkninger ved rusmisbruket. Stedet disponerer 6 sengeplasser ved natt- kriseavdelingen, og har i tillegg 7 hybler, alle med bo og tjenesteavtaler. Det er lav grad av regelorientering, og høy toleranse for avvikende adferd. Men det er ikke tillatt å ruse seg på huset. Personalet består av fagleder, miljøterapeuter og miljøarbeidere med ulik faglig bakgrunn. Senteret er døgnkontinuerlig bemannet, og kvinner i krise kan selv oppsøke senteret og be om plass.
         Etter avtale troppet fire representanter fra Ordenen opp på Heidrun- senteret, mandag den 15. desember, for å dele ut Fellesgaven for 2014. De ble godt mottatt med kaffe og kaker, og fikk en orientering om senteret ved Wenche L. Børseth og Marte Bjørgum. Angående bruk av gaven, ble det nevnt at de ønsket å prioritere trivselstiltak for klientene, da det ikke er satt av midler til sosiale og kulturelle tiltak i deres budsjett. Kvinnene på senteret befinner seg i en meget stresset hverdag, og flere har psykiske lidelser. Besøk på kjøpesenter, kino og konserter, turer i marka og tilsvarende, kan gi kvinnene nye impulser og opplevelser, en følelse av fellesskap, samt oppdage at det finnes andre verdier enn rus og alt som det fører med seg.
         Deretter ble en symbolsk sjekk på kr. 36 000,- overrakt de to representantene fra senteret.


Fra venstre: Wenche L. Børseth og Marte Bjørgum fra Heidrunsenteret, 
DSS Randi Muri,  DSS Terje Selbo og OM Roar Bakkebø fra loge nr. 42
Humanitas