Overmester Ingvald Frøystein og daglig
leder ved Tryggheim Tone Torkildsen

I henhold til statuttene for loge nr. 140 Sverd i Fjell's sosialfond G.O Abrahamsen's minnefond står det i paragraf 1: "Målrettet, søke å å bevilge midler til hjelp og støtte for barn og unge, som har klare behov som ikke naturlig dekkes av offentlige eller private instanser"

For 2017 ble det besluttet å tildele Kr. 25.000 til Frelsesarmeen's Tryggheim Barne og familievernsinstiusjon i Stavanger.
Hjemmet har blitt drevet i mange år med formål å hjelpe ungdommer som av ulike grunner ikke kan bo hjemme. Tryggheim er en del av region sør-vest og er Frelsesarmeen's eneste institusjon på Vestlandet . De har 5 institusjonsplasser og følger opp barna helt opp i voksen alder.

Loge nr. 140 Sverd i Fjell har tidligere også bidratt til Tyggheim ved å skaffe maling til hele bygget de holder til i og et engangsbidrag for finansiere vintertur til Sirdal for barna.
Midlenene ble overlevert til hjemmet's leder Tone Torkildsen, som takkket og holdt engod informasjonsmøte hjemmet til lovens brødre.

Med slike tiltak synliggjør vår loge Odd Fellow's budord om vennskap, kjærlighet og sannhet.