Ingunn Holme og OM Bjørn-Einar Bjerke.

Av Ivar Eidsaa

KUP driver et omfattende og variert arbeid fortrinnsvis inn mot ungdom i alderen 13-18 år. Den kan gå på å gi et tilbud til ungdom som har utfordringer for eksempel med rus og psykiatri i familienære forhold, som kan oppleve en krise i livet, eller at livet på en eller annen måte ikke fungerer som ungdommene ønsker, kanskje at ungdommen ikke mester livet sosialt.

Nært samarbeid
KUP har følgelig et nært og godt samarbeid med sosiallærere og kontaktlærere ved ungdomsskolene og de videregående skolene i distriktet.
KUP har i flere år drevet aktivitetsgrupper for ungdom, med en kombinasjon av sosial omgang, aktivitet og samtaler for ulike grupper. En av dem er tilbudet som gis til unge mødre, et nettverksbyggende og kompetansehevende treffsted for unge mødre og deres barn.
KUP tilbyr også aktivitetsgrupper for både gutter og jenter.

Forebygging
- Forebyggende gruppetiltak for ungdom med slike risikofaktorer har vist seg å ha meget god effekt hvis ungdommene blir med fra de er 12-14 år til de er 17-18 år. I aktivitetsgruppene får de unge stabil/trygg voksenkontakt, avgrenset/oversiktlig fellesskap, positive utfordringer og gode fellesopplevelser, sier Lyngseth Holme.
KUP har i flere år også drevet egne grupper for jenter med minoritetsbakgrunn. Målsettingen for er blant annet å bygge gode relasjoner og nettverk og utvide minoritetsjenters handlingsrom i det norske samfunnet.

Samtale og refleksjon
Det legges opp til samtaler og refleksjon rundt temaer som er viktige for jentene, samt aktiviteter som gjør at jentene blir kjent med og trygge på lokalsamfunnet og storsamfunnet som de er en del av.
Det ble for noen år siden også opprettet et eget gruppetilbud for mødrene til de som går i jentegruppene.
Lyngseth Holme forteller at KUP det siste året har hatt et prosjekt sammen med kommunen rettet inn mot den tøffe og røffe delen av ungdomsmiljøet i Kristiansand, et prosjekt som drives i nært samarbeid med ideelle organisasjoner, kommunen og politiet.

Annerkjennelse og trygghet
- Vi kunne ha forebygget mye kriminalitet, psykiske problemer og atferdsproblemer dersom ungdommen ble møtt med økt annerkjennelse og trygghet på de arenaene hvor ungdommen ferdes. Mange ungdommer mangler trygge relasjoner hvor de opplever å bli sett, satt pris på og verdsatt. Mye av det arbeidet vi i KUP gjør, går nettopp på å gi dem gode opplevelser omkring dette, seir Ingunn Lyngseth Holme.