nemlig at mikromiljøet i huden og lymfekar kan være av betydning for lagring av salt. Hjerte-kar-sykdom er den viktigste dødsårsaken i verden og er en svært viktig sosioøkonomisk utfordring. I denne sykdomsgruppen er høyt blodtrykk eller hypertensjon årsaken til 18% av dødsfallene, og blodtrykksykdommen er en svært viktig årsaksfaktor for slag, koronar hjertesykdom og hjertesvikt. Med en aldrende befolkning kan forekomsten av kardiovaskulær sykdom forventes å øke. Årsakene til hypertensjon er delvis uavklart på tross av intens forskning. Salt er antatt å ha en rolle. Mens det tidligere har vært antatt at salt og vann fulgte hverandre, er det i de senere år blitt vist at store mengder salt kan lagres eller bli utskilt uten at vann følger med. Det er også vist at salt kan lagres i mikromiljøet i hud, og dermed at vann- og saltbalansen ikke styres av nyren alene men også er avhengig av mekanismer utenfor nyren. Således er det introdusert en helt ny mekanisme for vann- og saltbalanse og dermed blodtrykksregulering der mikromijøet i hud og vevsvæske har blitt nye mål for studier av årsakene til hypertensjon. Det er imidlertid flere uavklarte spørsmål, blant annet knyttet til mineral (ione-) og proteinsammensetning av vevsvæske, dannelse av lymfe og funksjon av lymfekar. I tillegg er saltets rolle i lokal regulering av væskefordeling i hud ikke avklart. Disse spørsmålene vil bli forsøkt besvarte i dette prosjektet .

Et av spørsmålene vi ønsker å få svar på er om det er saltgradienter i selve huden, som vil kunne si noe om hvordan salt lagres og gjenvinnes. Fordi slike gradienter kan forklare hvordan osmotisk aktive stoffer (osmolytter), og spesielt natrium (som finnes i vanlig bordsalt), bidrar til mineralbalanse, vil vi undersøke om det er saltgradienter i huden. Til dette trenger vi å bestemme mineraler (ioner) ved hjelp av spesielt sensitivt utstyr. Dette kan gjøres ved utvanning av vevsprøver i destillert vann, og måling av innholdet av ioner ved ledningsevne og ladningsdeteksjon. Vi har klart å gjøre analysen ved å leie utstyr for formålet, men dette utstyret er svært kostbart og var ikke med i de opprinnelige planene for prosjektet. Vi søkte derfor midler fra Odd Fellow medisinsk-vitenskapelig forskningsfond til leie av utstyr for en periode, og er derfor svært glade og takknemlige for bevilgningen som vil sette oss stand til å gjøre ytterligere analyser. Bevilgningen vil bidra til at vi vil kunne få en bedre forståelse av væskebalanse og blodtrykksregulering og fremskaffe nye mål for blodtrykkskontroll.

Helge Wiig